Begin typing your search above and press return to search.

उल्फा हान्जाजों लांखारजानाय अपुर्बा काकटीखौ हगारफिनबाय

उल्फा हान्जाजों लांखारजानाय अपुर्बा काकटीखौ हगारफिनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Nov 2018 8:14 AM GMT

डिगबय,नवेम्बर 29: उल्फा (उदां) उटकारि हान्जानि सोद्रोमाफोरजों लांखारजानाय डिगबयनि अपुर्बा काकटीखौ 7 साननि उनाव हगारफिनबाय।

खौरां मोन्नाय दिब्ला बुधबारनि बेलासिआव रौनिया हान्जाया भारत-मयनमार सिमायाव थानाय चांगलांग जिल्लानि नामपंगआव थानाय नामपगय नाला खाथिआव रैखाथि होनो हादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

दासिमबो बिथांनि सान्नाय आरो देहा मोदोमफोरा मोजाङैनो दं, बिथांनि खामानि मावग्रा बिजय बरा बिथांआ बुंनाय बादिब्ला अपुर्बा काकटीखौ भारत-मयनमार सिमायाव थानाय अरन गेजेराव उल्फा उटकारि हान्जानि दोलोफोरा मंगलबारखालि हगारनानै गालांदों। मिथिनो मोनै लाइमोना आन्दायनानै 12 घन्टा अरन गेजेरावनो दंमोन, दैमानि बोहैख्लायबोनायाव बिथांआ माबोरैबा नालासिम सफैदों, जि जायगानिफ्राय रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ लाबोनो हादों।

अपुर्बा काकटी बिथांनिफ्राय जेबो लिरनाय एबा रां दाबिनायनि फोरमानबिलाइफोर मोन्नाय जायाखै, अब्लाबो बिथांखौ हगारनायनि थाखाय उल्फा उटकारि हान्जानि दोलोआ रां दाबिदों होन्ना जोंनिसिम खौरां मोनफैयो।

फारसेथिं, थिनसुकिया जिल्ला पुलिसआ जयरामपुरनि हाग्रा बारिआव अपुर्बा काकटीखौ नागिरनानै मोनबोदोंब्लाबो गोजोन्नाय मोनाखै। बिथांमोनहा फोरमायदोंदि, जों रावनिफ्रायबो एबा ओनलसोलाव थानाय लकेल आर्मि बिफान्निफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै। जानो हागौ बिथांमोनहा हाग्रा बारिआव जोबोर गिनाय मोनदोंमो।

अपुर्बा बिथांखौ जयरामपुराव थानाय 13थि आसाम रायफलनि बादायाव सोंनाय फिन्नाय एबा statement recording खालामनो थाखाय लानानै फैयो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

मखनो गोनांदि, डिगबय रामनगरनि अपुर्बा काकटी बिथांखौ थिनसुकिया जिल्लायाव थानाय जागुन टेन माइलनि अन्थाय खवारिनिफ्राय 20 नवेम्बरखालि उल्फा (उदां) उटकारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा लांखारदोंमोन। बिथांखौ अन्जन काकटीनि फिसाज्ला होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो आरो अन्जन काकटीआ जागुन-जयरामपुर गेजेराव थानाय आसाम-अरुनाछल सिमानि अन्थाय खवरिनि मेनेजार आरो नायगिरि होन्नाबो मिथिनो मोन्नाय जायो।

अपुर्बा काकटीखौ डिगबयआव थानाय गावनि आंगो नसिम पुलिसआ लानानै फैयो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब