Begin typing your search above and press return to search.

एपिएससी आन्जाद 2018: मबाईल पोन आरो इलेकट्रनिक आयजेंफोरखौ बाहायनो मोना

एपिएससी आन्जाद 2018: मबाईल पोन आरो इलेकट्रनिक आयजेंफोरखौ बाहायनो मोना

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Dec 2018 9:25 AM GMT

तेजपुर,डिसेम्बर 29: आसाम हादोरसानि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि साख्रिफोरनि मासिनि थाखाय आसाम पाब्लिक सार्विस कमिसनजों 30 डिसेम्बर 2018 अक्ट आव खुफुंजानो गोनां गोख्रों बादायारि आन्जादआव मबाईल पोन, टेब्लेट, ब्लुटुड, इयारपोन, आरो जायकिजाया इलेकट्रनिक मुवाफोरखौ बाहायनो मोना होन्नानै मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथाया मिथिहोयो, जाहाथे आन्जादखौ जेबो जेंना गैया जासे मोजाङै खुंफुनो हायो।

लोगोसे केल्कुलेटर, बिजाब, स्केल आरो गुबुन सावगारि बोग्रा मुवाफोरखौबो आन्जादनि मिरु सिङाव बाहायनो मोना। आन्जादनि बिजाथिनो गंसेल’ खलम एबा रेबगनखौ आन्जानि मिरु सिङाव सोनो होनाय जागोन। सनितपुर जिल्ला खुंथाया प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों साफ्रोमबो आन्जादनि बिजाथिखौ जाफुसार जाथों होन्ना बोर जासिदों।

गलाधात: खौरां मोन्नाय बादिब्ला गलाधात जिल्लानि सिङाव गासै मोन 6 आन्जादनि मिरुफोराव APSC बादायारि आन्जादखौ खुंफुंगोन। गोजौआव होनाय आयेनखौ साफ्रोमबो आन्जादनि बिजाथिफोरखौ मिथिहोनायजों लोगोसे जिल्ला खुंथाया बोर जासिदों।

हाफ्लं: दिमा हासाव जिल्लानि जिल्ला खुंथाया हाफ्लं सरकारि सोलोंसालिमायाव रबिबार एबा 30 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां APSC प्रिलिम 2018 आन्जादनि थाखाय मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुजोब्बाय। आन्जाद खुंफुंगिरि APSC नि बिथोन बादियै आन्जादनि मिरुआव माखासे सेकुरीटीफोरखौबो थिसनबाय होन्ना जिल्ला खुंथायनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब