Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझारआव सुबुं उदांस्रि सान फालिदों, महिलारि बिथांआ बिबुंथि लाखियो

क’कराझारआव सुबुं उदांस्रि सान फालिदों, महिलारि बिथांआ बिबुंथि लाखियो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Jan 2019 10:09 AM GMT

क’कराझार, जानुवारि 28: हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुं उदांस्रि सान (Republic Day) फालिनायजों लोगोसे क’कराझारआवबो मेहेरगोनाङै फालियो। बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ मोन थाम गाबनि हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिथांआ गुबुन द्रेस गान्नाय फरायसाफोर आरो NCC फोरखौ गार्ड लानानै नायगिदिङो।

बिथां महिलारिआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि, बिथांनि गुबै थाखिआ बड’लेन्ड हालामनि गेजेराव सोलाइनाय लाबोनाय। बीटीसी ओनसोला नासयजानानै गोग्लैसोनानै दंमोन होन्नानै बिथांआ गोजोन्नाय फोरमायोदि, बड’लेन्ड हालामावनि क’कराझार आव मिरु सरकारआ थाखायनाय ऑल इंन्डीया रेडिअनि मिरुखौ फोजौखांनो थांखि लादों, क’कराझारनिफ्राय टेलिभिसन मिरु कुलिनानै Programe Production Centre (PPC) खालामनो नागिरदों, मिउजियाम काम बर’ राव आरो हारिमुं सोलोंथाय मिरु खुलिनो नागिरदों लोगोसे भारत सरकरआ बीटीसी हालामजों सोरखिलांनाय “आरनाय” मुंनि रेल गारि बेखेवनो नागिरदों होन्नानै गावनि गोजोनग्लायनायखौ फोरमायो।

बिथांआ बुङोदि, गोबाव सम नेबोनाय क’कराझार मेडिकॉल कॉलेज आरो देहा फाहामसालिआ भुमि पुजाननि हाबाफारि बादियै क’कराझार जिल्लानि बेसरगांव आव लुफुंजासिगोन, आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय थांनाय 6 जानुवारि अक्टआव अन्थाय खाम्पा गायसंनाय हाबाफारिआबो जाफुंसार जाबाय। बे देहा फाहामसालिआव गासै गं 500 बिसिनाफोर थागोन। सोगोसे केन्सार केयर इउनित एबा केन्चार बेरामनि देहा फाहामसालि आरो मॉडार एन्ड चाइल्ड एबा बिमा आरो गथ’ देहा फाहामसालिखौबो लुफुंगोन होन्ना बिथांआ बुङो। क’कराझारनि बेसरगांव आव नार्सिं कॉलेज लुफुंनाया गोख्रोङै सोलिफुगासिनो दं होन्ना बिथांआ मिथिहोबावो।

बडलेन्ड हालाम आव गोदान बोसोर सफैनायजों लोगोसे थाखानाय Central Institute of Technology (CIT) एबा टेकनिकॉल सोलोंसालिखौ Deemed University एबा मुलुगनां सोलोंसालिनि फारिलाइआव थिसन्नो हाबाय, सिरां जिल्लानि बिजनि टाउननि साखाथिआव थानाय भेटागांव आव North East Military School खौ बेखेवनो थाखाय अन्थाय खाम्पा गायसंनाय, सिरां जिल्लानि आइ दैमानि सायाव 2थि दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाय खाम्पा गायसंनाय, जाय दालांआ 1 कि.मि गोलाव, उदालगुरि जिल्लायाव हेलिकप्टार बाग्रा Chopper heliport नि अन्थाय खाम्पा गायसंनाय आरो क’कराझारनि रुपसि बिरखं बाग्राया बावैसो समनि गेजेरावनो जाफुंसिगोन होन्ना बिथांआ बुङो।

बेफोरनि अनगायैबो क’कराझार आव Sports college एबा गेलेमु सोलोंसालिमा लुफुंनो थाखाय मावफारिया लानाय, सिरां जिल्लानि काजलगांव आव Forest school, बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि आव Agriculture college एबा आबाद सोलोंसालि गायसंनाय, आरो उदालगुरि आव बड’लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि केम्पास गायसंनाय हाबाफारि लायो होन्नानै बिथांआ बुङोदि, बड’लेन्ड मुलुग सोलोंसालि, बिबि इन्जिनियारि कॉलेज आरो सरकारि कॉलेजखौ फोजौखांनो थाखाय रांनि हेफाजाबखौ बांहोबाय होन्ना फोरमायो।

आलादा राज्यो बड’लेन्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनि थाखाय साफ्रोमनोबो हादोरसा सरकारआ 5 लाख रांनि अनसुंथाय फोसावबाय होन्नानै बिथांआ बुङोदि, फैगौ 16 फेब्रुवारि अक्टखालि जेब्ला बड’लेन्ड सान (Bodoland Day) फालिगोन अब्ला हादोरसा सरकारआ अनसुंथायखौ गथायगोन।

बिथांआ बुंबावोदि, क’कराझारनि थाखानाय प्रगथि भबनआव Commercial complex आरो Multi car parking लुफुंनोबो मावफारिया लागासिनो दं, हेलिपट, सलार पावार प्रजेक आरो जोहोलाव दैमालु रोड एबा लामाखौबो फोजौखांनो मावफारिया लागासिनो दं हेन्ना बिथांआ बुङो।

चेन्नाइ आरो बेंगालर नोगोरमायाव बड’लेन्ड आलासि न’ (Bodoland Guest House) लुफुंनाय खामानिफोरा गोख्रैयै सोलिगासिनो दं, गेलेगिरि, खौरांगिरि आरो उन्दै बैगानिक बिथांमोनो हाबाफारि बादियै फोरमानलाइनि बान्थाखौबो गथायबाय, बड’सा खौरां बिलाइनि सुजुगिरि बाबुराम बसुमथारि बिथांखौबो बरायखांबाय होन्ना बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब