Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझाराव प्रि-क्रिस्टमाश फोर्बो खुंफुंदों

क’कराझाराव प्रि-क्रिस्टमाश फोर्बो खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Dec 2018 12:09 PM GMT

क’कराझार,डिसेम्बर 20: क्रिस्टमाश फोर्बो सफैसि सफैसि जानाय लोगो लोगोनो बड’लैन्ड हालामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बायदिसिना हाबाफारि लानानै प्रि-क्रिस्टमाश फोर्बो फालिनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। बेबादिनो क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय क’कराझार टाउननिफ्राय कारिगांव थांनाय जोहोलाव दैमालु लामाजों क्रिस्टान धोरोम सिबियारिफोरा मंगलबारखालि बाइक आरो खार रेलि लानायखौबो नुनो मोन्नाय जादों, जाय हाबाफारिखौ क’कराझार टाउनाव थानाय बापटिश चार्च कमप्लेक्सआव लानाय क्रिस्टान धोरोमारि फालिथाय “प्रि-क्रिस्टमास्ट” फोर्बोजों दाजाबदेरनाय जादों।

बे हाबाफारिआव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय चार्चफोरनि क्रिस्टान धोरोम गुरु आरो सिबिआरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै धोरोमनि मेथाय रोजाबनानै हारिमुआरि दाग्राफोरखौ दामनानै मोसानायबो नुनो मोन्नाय जादों।

क’कराझार बापटिश चार्च कमप्लेक्शनि दैदेनगिरि अरुन बसुमथारि बिथांआ बुङोदि, “बाइक आरो कारनि हान्जा सुरनायखौ बे बोसोरावसो गिबि खेब लानाय जादों, आगुनि बोसोरफोराव क्रिस्टान धोरोम सिबिआरिफोरनि न’ न’ थांनानैल’ मेथाय रोजाबनानै मोसानाय जायोमोन, गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोराबो प्रि-क्रस्टमाश फालिनायाव गाव गावनि हारिमुआरि दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै बाहागो लादों, लाइमोन धोरोम सिबियारिफोरा इंराजि, बर’ आरो गुबुन गुबुन रावजों मेथाय रोजाबनानै केरल मोसादों” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

क्रिस्टमाश फालिथायनि बुंथिगिरि रेभ निथानन्द बरगयारि आरो लुतेम चार्चनि बिसप बिथांआ बुङोदि, जों क्रिस्टमाश फोर्बोखौ फालियो मानोना सोरजिगिरिआ गावनि सासेल’फिसा जिसु क्रिस्ट’खौ बुहुमाव फाबखौ फोजोबस्रांनो दैथायहरदोंमोन, इसोरा सुबुंखौ साजा होनो थाखाय गावनि फिसाखौ दैथाय हराखैमोन, जाय बिथांमोनहा जिसुखौ फोथायो बे बिथांमोनि जिउखौ जोबनो रोङै (Eternal life) खालामनो बुहुमाव दैथाय हरदोंमोन” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बर’ बापटीस चार्चनि (BBCA) गाहाय आफादगिरि आरो नेहाथारि ड: अर्जुन बसुमथारि आरो ए बसुमथारि, रेभ धजेन बसुमथारि आरो आब्राहम मछाहारि बिथांमोनहाबो प्रि-क्रिस्टमाश फोर्बो फालिनायाव नुजाथिदोंमोन।

बेबादिनो थांनाय 9 डिसेम्बरावबो उदालगुरि जिल्लानि कान्थालगुरि BELC नि बान्जायनायाव प्रि-क्रिस्टमाश फोर्बोखौ फालिदोंमोन आरो बे हाबाफारिआव आगुनि BAC नि डिपुटी गाहाय प्रदिप कुमार दैमारि बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि डिपुटी खमिसनार दिलिप कुमार दास बिथांआबो नुजाथिदोंमोन।

बे हाबाफारिआव जसेप बसुमथारि बिथांआ इसोरनि खौरांखौ फरायथिनानै साफ्रोमबो क्रिस्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ फापनि हाबा मावनो बादा होयो। बेजों लोगोसे फेग्रा मुवा एबा जौ लोंनाय, चिगारेट सोबनाय, सिखाव खावनाय आरो रां जाखुमानाय बायदि बायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो।

थांनाय 6 डिसेम्बरावबो उदालगुरि जिल्लानि टंला टाउननि बरदलय भबनाव प्रि-क्रिस्टमास फोर्बोखौ खुंफुङो। बे हाबाफारिखौ ‘The Joy of Christmas’ बिमुं लानानै दुलाराय टंला क्रिस्टान फरायसा आफादआ जिसु क्रिस्टनि मुङाव बान्जायदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब