क’कराझार आर्मि रेड होर्न बिफानआ हादोरनांआरि आयजो सानजों लोब्बा लाखिनानै सेप्ल एमप्लयमेन्टनि सायाव सावराय जथुमा खुंफुंदों

क’कराझार आर्मि रेड होर्न बिफानआ हादोरनांआरि आयजो सानजों लोब्बा लाखिनानै सेप्ल एमप्लयमेन्टनि सायाव सावराय जथुमा खुंफुंदों

क’कराझार, मार्च 08: 8 मार्च, हादोरनांआरि आयजो सानजों लोब्बा लाखिनानै क’कराझारआव आर्मि बिफान्नि रेड होर्न बिफानआ सेल्प एमप्लयमेन्टनि सायाव सावराय जथुमा खुंफुंदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला सावराय जथुमायाव क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय उलुबारि गावबुरा आरो गुबुन गुबुन आयजोफोरा हादोरनांआरि आयजो सान फालिनायनि गोनांथि, आयजोफोरनि जेंना सुस्रांनायनि राहा आरो सेल्प एमप्लयमेन्टनि सायाव बिबुंथि लाखिदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

गासै सा 100 सो आयजोफोरजों लोगोसे सा 30 गथसाफोर आरो गांवबुरा बिथांमोनहा सांग्रांथिआरि जथुमायाव बाहागो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो। आर्मि बिफाननि बेफोरबादि हाबाफारि लानायखौ क’कराझार जिल्ला खुंथाय आरो गामिनि गांवबुरा बिथांमोनहा बाखोनायो। जोबथि हाबाफारिआव साफ्रोमनोबो साहा आरो बिस्कुट रान्नानै होयो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com