Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार आर्मि रेड होर्न बिफाना नेशनेल इन्टिग्रेशन टुरखौ मावफुंबाय

क’कराझार आर्मि रेड होर्न बिफाना नेशनेल इन्टिग्रेशन टुरखौ मावफुंबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Feb 2019 11:01 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 11: क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय आर्मि बिफान्नि रेड होर्न बिफानआ थांनाय 27 जानुवारि अक्टनिफ्राय 06 फेब्रुवारिसिम गासै से स्पानि सम लानानै अपारेशन सादबाभनानि हाबाफारि बादियै नेशनेल इन्टिग्रेशन टुर लानानै दिल्लीनि दाब दाब जायगाफोराव गिदिंनानै फैयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे हाबाफारिआव क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 20 गामिफोरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बैसो जानाय सुबुंफोरखौ आर्मि बिफान्नि रेड होर्न बिफाना क’कराझारनिफ्राय राजधानि एक्सफ्रेस रेल गारिजों लाना थांनानै गोदान दिल्ली, आग्रा आरो जयपुर जायगाफोराव गिदिंनो लांदोंमोन। थांनाय 28 जानुवारिआव बिथांमोनहा गोदान दिल्लीसिम सहैयो आरो साखाथि फाखाथि थानाय जारिमिनारि गोनां जायगाफोर जेरै- रेड पर्ट, इन्डिया गेट, कुटुब मिनार, लटास टेम्पोल आरो आस्रमनि मन्डिरफोरखौ नायगिदिङो। 29 जानुवारि आव दिल्ली ओनसोलनि आर्मि बिफान्नि लेप्टेनेन्ट जॉनेरल आसित मिसत्री, AVSM, VSM, SM, GOC बिथांआ दावबायहैनाय दोलोनि सुबुंफोरजों राज्लायो।

दावबायहैनाय हान्जाया दिल्लीनि मेट्र रेल गारिआव गाखौलांनानै PVR चिनेमा हल आव सावथुन नायनो थाङो। 30 जानुवारि अक्टआव बिथांमोनहा आग्रा फारसे रावना होलाङो आरो आग्रायाव थानाय आग्रापर्ट, ताज महल, फातेपुर सिक्रि जारिमिनारि जायगाफोरखौ नायगिदिङो। 2 फेब्रुवारि अक्ट’ आव जयपुर फारसे गिदिंनो थाङो आरो बिथांमोनहा नाहारगाह पर्ट, जायगारह पर्ट, एलबार्ट हल मिउजियम, बुहुमनां फालांगियारि मिरु, आरो मिना बाजारफोरखौ नायगिदिङो।

5 फेब्रुवारि अक्ट’ आव बिथांमोनहा गोदान दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़ राजधानि एक्सफ्रेस रेल गारिखौ हमो आरो 6 फेब्रुवारि अक्ट’ आव क’कराझार रेल लाखिग्रा स्तेसनआव ओंखारफैयो, जेराव बिथांमोनखौ ADC देबेस्वर बरा बिथांआ बरायो।

बे दावबायनायनिनो गुबै थांखिआ जादों भारतनि आरो क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय बैसोजानाय गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव दानि थासारि, सोलोंथाय, जारिमिनारि, हारिमु, जिउ खुंनायफोरनि सायाव सांग्रिथि होनाय आरो इउन जोलै लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथियै गोजोन लाबोनाय। जाय बिथांमोनहा क’कराझारनिफ्रायनो गुबुन जायगाफोराव रेल गाखोनानै थांफेराखै बिथांमोनि थाखाय गोमोथाव आरो आरायनि थाकाय मोनसे जारिमिन जानानै थागोन।

आर्मि बिफाननि बेफोरबादि नाजानाय आरो हाबाफारि लानायखौ साफ्रोमबो दावबायारि गामिनि बैसोजानाय सुबुंफोरा बाखोनायो आरो नेशनेल इन्टिग्रेसन टुर आव बाहागो लानायनि थाखाय साफ्रोमखौबो आर्मि बिफाननिफ्राय गोजोनग्लायनाय जासियो।

Next Story
गाहाय रादाब