Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार आव दै बानानि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों

क’कराझार आव दै बानानि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 March 2019 11:31 AM GMT

क’कराझार,मार्च 06: बोथोर सफैनायनि सिगां सिगां क’कराझार जिल्ला खुंथाया दै बानानि जाब्रबथाय जानायफोरखौ होबथानो थाखाय क’कराझार जिल्ला खुंथाया जिल्ला खुंथायनि गाहाय गाहाय ऑफिसारफोरखौ लानानै मंगलबारखालि दिपुटी खमिसनारनि खन्फारेन्श हल एबा नब्लांआव दै बानानि सांग्राथिआरि जथुमा खुंफुङो।

क’कराझार जिल्ला दिपुटी खमिसनार पार्टा प्रचिम मझुमदार बिथांनि बान्जायनायाव बिथांआ जथुमायाव नुजाथिनाय गुबुन गुबुन बिफान्नि साफ्रोमबो ऑफिसारफोरखौ दै बानानि जाब्रबथाय जानायफोरखौ जेरैखि जाया खमायहोनो राहा लानो खावलायो। सिगां बोसोरफोरनि दै बाना जालांनायफोरखौ नोजोर होनानै मझुमदार बिथांआ क’कराझार जिल्ला नोगोर सामलायगिरि बोर्डखौ सांग्रांथि थानो खावलायो आरो दैज्लां बोथोर सफैनायनि सिगां मोनफ्रोमबो दै बोहैलांग्रा जाम्फै एबा द्रेनफोरखौ फोसावनो बिथोन होयो, जाहाथे दै बाना जानायनिफ्राय एसेब्लाबो रेहाय मोनो।

बिथांआ जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ सांग्रांथि जानो खावलायनानै 31 मार्चनि सिगां सांग्रांथि जानायनि खोरां एबा रिपोर्टखौ होनो खावलायो। बिथांआ Food & Civil Supply आरो Consumer Affairs नि ऑफिसार बिथांखौ नांगौबादि जाग्रा आदारफोरखौ बाक्रिआव जगायनानै दोन्नो खावलायो। देहा आरो नखर जौगाखां बिफान्नि ऑफिसार बिथांखौ नांगौबादि मुलिफोरखौ दोन्नानै (Medicines) देहा फाहामगिरिफोरखौ साखाफारा जाहोनो खावलायो। भेटेरिनारि बिफानखौबो जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय नांगौबादि जाग्रा आदारफोरखौ जगायनानै दोन्नो खावलायो। समाज जौगाखां बिफान्नि ऑफसार बिथांमोनखौबो उन्दै उन्दै गथ’साफोरनि मुलि आरो जाग्रा आदारफोरखौ जगायनानै दोन्नो बिथोन होयो।

मझुमदार बिथांआ क’कराझार, दतमा, गसाइगांव, भाउरागुरि आरो बग्रिबारि चार्कलफोरनि ऑफिसार बिबानगिरि बिथांमोनखौ गाव गावनि ओनसोलफोराव साग्रांथि जानो थाखाय खावलायहरो।

क’कराझार जिल्ला लोगो डिपुटी खमिसनार देबेस्वर बरा, पुलिस बिफान्नि DSP प्रकास मेडि बिथांमोनजों लोगोसे PWD बिफान, इरिगेसन बिफान, दै सम्पद बिफान, P&RD बिफान, हान्थामेला बिफान, सोलोंथाय बिफान, देहा आरो नखर जौगाखां बिफानफोरनि ऑफिसार बिथांमोनहा दै बानानि साग्रांथिआरि मेल खुंफुंनायाव नुजाथिदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब