क’कराझार आव बड’लेन्ड नङाब्ला जों जिराया, नोगोरारि बिल आरो ट्रायबेल बिलखौ बोख्लायफिन

क’कराझार आव बड’लेन्ड नङाब्ला जों जिराया, नोगोरारि बिल आरो ट्रायबेल बिलखौ बोख्लायफिन

क’कराझार,जानुवारि 22: गोलाव सम जालांनाय आलादा राज्यो बड’लेन्डनि दाबिखौ लानानै बड’लेन्ड सोमावसारआरि हान्जाफोर फारियै- दुलाराय बर’ फरायसा आफाद (ABSU), नेसनेल डेम’क्रेटिक प्रन्ट आव बर’लेन्ड-प्रग्रेसिव (NDFB-P), नेसनेल डेम’क्रेटिक प्रन्ट आव बर’लेन्ड- रन्जन (NDFB-R) आरो पिपल्स जयेन एक्सन खमिटि फर बर’लेन्ड मभमेन्ट (PJACBM) आफादफोरनि बान्जायनायाव मिरु सरकारनि Double standard आखु दिन्थिनाय आरो बड’लेन्ड जेंनाखौ सुस्रांनो जेबो राहा लायैखौ नोजोर होनानै क’कराझारआव गोख्रोङै हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गासै सा 30,000 रोजासो सुबुंफोरा हान्जा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो, जाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिआ क’कराझारनि जांख्रिथाय फोथारनिफ्राय जागायनानै क’कराझार टाउननि आर एन ब्रम्ह रोडजों जोहोलाव दैमालु रोड, राजा इरागदाव रोड आरो रेल लामानि फ्लाइ अभार (Fly Over) नि साखाथिआव जमा जाहैनानै गेवलां मेल जथुमदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

भारत संबिजिरआव लिरनानै दोनजानाय 2थि आरि 3थि दफानि आयेन बादियै बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय आसाम हादोरसाखौ बुखावनानै आलादा राज्यो बड’लेन्ड दाफुंनायनि दाबिआ 52 बोसोरनिबो बारलांबाय। बारलांनाय 52 बोसोर गोलाव सम आव मिरु सरकार आरो आसाम सरकारआ गोबां खेब बड’लेन्ड जेंनाखौ सावरायबोबाय नाथाय सावरायबोदोंब्लाबो राजखान्थिआरि गोसोजानानै नांगौबादि Clear-cut policy-decision लाबोनायखौ नुनो मोन्नाय जायाखै, सावरायनायनि सायाव सावरायनायल’ जाबोदों होन्ना सोमावसारआरि आफादफोरा दुखु फोरमायदों।

“2014 माइथायनि बिजेपि दोलोनि बिसायखथिनि मावफारिया एबा (Election Manifesto of 2014) बादियै बिजेपि सरकारा बुंदोंमोनदि, जुदि दिल्लीआव सरकार दाफुंनो हायो अब्ला बर’फोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय थाबैनो राहा लागोन, बे बाथ्राखौ जों गोबां बार लिरनानै आरो खुगाजों मिरु सरकारनो गोसोखांहोबोदों नाथाय 4 खावसे बोसोर खुंथायाव थानानैबो बिजेपि सरकारआ खोथा होनायखौ बावलांनानै थानाया जोबोर गोमोथाव आरो दुखुनांथाव, जों सरकारनि बेबादि आखुथायखौ सोंखारियो” होन्ना सोमावसारआरि आफादफोरा प्रेस रिलिसनि गेजेरजों फोरमायहरो।

"फारसेथिं बिजेपि सरकारा बेफोर खोथाफोरखौ बावनानै मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब बिल 2019 खौ गोदानै सोदांनानै थाखानाय सेडियुल ट्रायब (ST) हारिनि सुबुंफोरखौ गादबना दोन्नानै फोजोबस्रांनायनिसो राहा लादों। सेडियुल ट्रायब बिल 2019 आ थाखाय ST फोरनि थाखाय गिख्रंथाव आरो खहा गोनां, जाय बिलनि गेजेरजों थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि साजखान्थि, राजखान्थि आरो रांखान्थिफोरा आबुङै गोमालांगोन आरो हारिआ जोबस्रांलांगोन" होन्ना बिथांमोनहा बुङो।

मोन 6 हारिसाफोरखौ सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनायनि फारसे रेजिस्तार जॉनरल अव इन्डीया ((RGI) आरो नेसनेल काउनसिल फर सेडियुल ट्रायब(NCST) आ नायबिजिरनानै ट्रायबेल माहारिनि आखुथाय गोयैनि थाखाय गासै खन 8 रेजेख खालामजाखानाय हारिसाफोरनो बिजेपि सरकारा ट्रायबेल बिमुं होनो थांगासिनो दं। बिथांमोनि बेबादि आखुथाया गमामायैनो राजखान्थि सार्तआवसो जेरै बिजेपि दोलोआ गासै 1.5 कौटी सुबुं सानखो थानाय हारिसाफोरनि भटनि बेसेनखौ मोन्नो लबैदों। माबोरैहाय गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनो आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिफोर, जाय हारिफोरा सेडियुल ट्रायबनि आखुथाय गैया, बैफोर बिथांमोनखौ ट्रायबेल बिमुं होनो नागिरदों? सेडियुल ट्रायब बिल 2019 आ गासै संबिजिरनि बेरेखा, आयेन बेरेखा, गुबुनखौ गादबनानै दोन्नाय आरो गनायजाथाव नङा, थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरा मोन 6 हारिसाफोरनि सेडियुल ट्रायब बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारलांबाय थागोन होन्ना सोमावसारआरि आफादफोरा बुङो।

आलादा राज्यो सोमावसारआरि हान्जाफोरा गाहायनि दाबिफोरखौ दैखायो-

फैबाय थानाय समफोराव मिरु सरकारनि बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाय आरो Double standard आखुथाय दिन्थिनायनि बेरेखायै फारि फारि सोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लालांबाय थागोन होन्ना सोमावसारआरि हान्जाफोरा फोरमायो। लोगोसे बिथांमोनहा आलादा राज्यो बड’लेन्डखौ दाफुंनो थाखाय राव, हारि, धोरोमफोरखौ गारनानै मोनफ्रोमबो थाखोनि साफ्रोमखौबो सोमावसारनायाव बाहागो लानो खावलायो।

गेवलां जथुमायाव बार्ग MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिआरि, NDFB(P) नि गाहाय नेहाथारि गबिन्डा बसुमथारि, PJACBM नि गाहाय लिंथुमगिरि राखेस बर’, NDFB(R) नि बुंथिगिरि सुनिल बसुमथारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि एस सानजारां लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां बिथांमोनहा बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com