क’कराझार जिल्लायाव आनान्द’राम बरुवा बान्थाखौ गथायबाय, फरायसाफोरनो लेपटप रान्नानै होयो

क’कराझार जिल्लायाव आनान्द’राम बरुवा बान्थाखौ गथायबाय, फरायसाफोरनो लेपटप रान्नानै होयो

क’कराझार,फेब्रुवारि 19: गावसोरनि गोब्राब नाजानायखौ गनायथि होनो आरो फरायनाय फारसे फरायसाफोरखौ गोसो जाहोनो क’कराझार जिल्ला खुंथाया इन्सपेक्टर अव स्कुल एबा फरायसालि नायसंगिरिजों लोगोसे सेकेन्डारि इडुकेशन बर्ड अव आसामजों खुंफुंजानाय HSLC आरो AHM एबा मेट्रिक आन्जादआव मोजां जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो आनान्दराम बरुवा बान्थानि सिङाव फरायसाफोरनो समबारखालि लेपटप रान्नानै होयो।

हादोरसा हा संरैखा आरो समाज जौगाखां बिफान्नि मंत्री प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांआ बान्था रान्नाय हाबाफारिआव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बुङोदि, आनान्द’राम बरुवा बान्थाखौ फरायसाफोरनि गेजेराव फरायनाय फार्से जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय होनाय जादों आरो बेयो मोनसे सुबिदा, जाय फरायसाफोरा इउन जिउ आव जाफुंसार जानो हासथायो होन्ना बिथां ब्रम्हआ फरायसाफोरखौ बखोनायनानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ साबायखर जासियो, जाय बिथांमोनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनानै क’कराझार जिल्लाखौ मुं लाखिनो हादों।

“बेयो सैथोदि जोंनि क’कराझार जिल्लानि फरायसाफोरनि आन्जादनि फिथायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों रुजुनानै नायोब्ला गोजोनथाव नङा, बेनि जाहोनफोरा गोबां जानो हागौ जेरै- फरायसाफोरा फरायनो गोसो जायै, बिमा बिफानिफ्राय नांगौबादि बोसोन होयै” होन्नानै बिथां ब्रम्हआ दुखु फोरमायनानै बुङो।

बान्था रान्नाय हाबाफारिखौ बीटीसी खुंथायनि प्रिन्चिपाल सेक्रेटारि बिरेन चन्ड्र फुकन बिथांआ बान्जायदोंमोन। बिथांआ ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरखौ गोसो होसारना फरायनानै क’कराझार ओनसोलखौ मुं लाखिनो खावलायनानै गासै आसामनि गेजेरावनो मुं लाखिनो खावलायो।

क’कराझार जिल्ला फरायसालि नायदिंगिरि जगदिस प्रसाद ब्रम्ह बिथांआ बान्था रान्नाय हाबाफारिआव बाहागो लानानै आनान्द’राम बरुवा बान्थानि सोमोन्दै फरायसा आरो बिमा बिफाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होयो आरो आनान्द’राम बरुवा बिथांनि बोसोनफोरखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ फरायनाय फारसे गोसो होनो खावलायो।

बान्था रान्नाय हाबाफारिआव, ब्रम्ह बिथांआ हाबाफारि बादियै मेट्रिक आन्जाद आव मोनबा हाथर्कि नम्बर ( 5 Star Mark) लाखिनो हानाय फरायसाफोरनो लोगो जिल्ला बेंगिरि प्रपुल्ला चन्ड्र बर्मन बिथांनि सिगांआव लेपटपजों लोगोसे फोरमानलाइबो रान्नानै होयो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com