Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझार पारलियामेन्टारि बियाबखौ फैगौ 2019 आव लाफुनगोन: हाग्रामा महिलारि

क’कराझार पारलियामेन्टारि बियाबखौ फैगौ 2019 आव लाफुनगोन: हाग्रामा महिलारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Jan 2019 7:37 AM GMT

क’कराझार,जानुवारि 2: बड’लेन्ड हालाम आव थानाय ‘बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट’ राजखान्थि दोलोनि गाहाय आफादगिरि आरो बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ मंगलबाराव बुङोदि, फैगौ 2019 माइथायाव खुंफुंजानो गोनां पारलियामेन्टारि बिसायखथिआव क’कराझार बियाबखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि अन्चायनाय मोन्नानै आवग्रिनानै लाफिन्नो हागोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला क’कराझारनि काल्सारेल खमप्लेक्स आव बीपीएफ दोलोनि मिरु मावफुं आफादआ (Central Working Committee) गुबुन गुबुन हारिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै सावराय मेल खुंफुङो। बेनि उनाव बीपीएफ दोलोआ आलादायै सावरायो। बे जथुमानि गेजेरजों बायदि बायदि बिथिंफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे फैगौ बिसायखथिनि सोमोन्दै सावरायदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बीपीएफ दोलोनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, “बीपीएफ दोलोआ फैगौ 2019 माइथायाव क’कराझार पारलियामेन्टारि बियाबखौ लाफिन्नो हागोन, मानोना बे बाराव रावनिबो जाथिखौ लानानै बिसायखथि सांग्रांथि होनाय आरो हिंसायारि राजखान्थिखौ गनायनानै हेफाजाब होनाय नङा, बीपीएफ दोलोआ ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि-माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखां लाबोनायखौ नोजोर होनानै खामानि मावबोगासिनो दं”। बिथांआ बुंबावोदि, “फैगौ बिसायखथिआव बीपीएफ दोलोआ क’कराझार HPC बियाबआवल’बिजाथि थिसनगोन नाथाय गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजेपि आरो एजिपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन।

महिलारि बिथांआ बुङोदि, बड’लेन्ड ओनसोलाव गुबुन गुबुन उदकारिफोरनि जेंना दंमोन, नाथाय दासान्दि मिरु सरकारआ बिथांमोनजों गोजोन सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बिथांआ बुंबावोदि, “भारत सरकारा बिथांमोनि थाखाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो राहा लानांगौ” होन्नानै दाजाबदेरनानै बुङोदि, “बड’लेन्ड हालाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंना दं, बेफोर जेंनाफोरा सुस्रांजानांगौ”। बिथांनि दोलोआ मोनफ्रोमबो हारिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होगोन होन्ना बिथांआ खोथा होबावो।

गोदान बोसोर 2019 खौ बरायनानै गोदान बोसोरा जोबनो गोयै खौसेथि आरो ओनसोलाव गोजोन लाबोगोन होन्ना मिजिं थिदों।

मखनो गोनांदि, बीपीएफ दोलोआ माखासे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आलादायै सावरायदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो, आरो बे मेल आव NDFB (Progressive) नि गाहाय आफादगिरि धिरेन बर’, NDFB (रन्जन)नि गाहाय नेहाथारि बि. अन्जालु आरो बर’ आयजो आफाद एबा Boro Women Justice Forum (BWJF) नि आफादगिरि अन्जालि दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब