Begin typing your search above and press return to search.

कछ राजबंसि हारिआ हारिमुखौ रैखाथि होनो ट्रायबेल बिमुं आरो कामातापुर राज्योनि थाखाय सोमावसारलांगोन

कछ राजबंसि हारिआ हारिमुखौ रैखाथि होनो ट्रायबेल बिमुं आरो कामातापुर राज्योनि थाखाय सोमावसारलांगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Feb 2019 7:54 AM GMT

टंला,फेब्रुवारि 4: उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेंगबारिआव बेरगांव कछ-राजबंसि मुल युवा आरो महिला सन्मिलनि आफादआ 4थि नै बोसोरारि जथुमाखौ रबिबाराव खुंफुंबाय। गेवलां जथुमायाव थांखिजानाय बुंथिगिरि आरो दुलाराय कछ राजबंसि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रन्जित कुमार रय बिथांआ बुङोदि, “कछ राजबंसि हारिनि राव, गान्नाय जोमनाय, हारिमु आरो गोथां जारिमिनआ जिल्लाफोराव थांनानै दं”। बिथांआ बुंदोंदि, कछ राजबंसि, जाय हारिआ आसाम हादोरसायाव असमियाफोरजों गोरोबलांदों, सोनाब बेंगलाव बेंगलिफोरजों गोरोबलांदों, बिहार हादोरसायाव बिहारिफोरजों गोरोबलांदों, नेफाल हादोराव नेफालिफोरजों गोरोबलांदों, बैसोर बिथांमोनहा कछ-राजबंसि हारिनि आरो जारिमिनारि कामातापुर राज्योखौ संफिननांगौ।

बिथांआ बुंबावोदि, कछ राजबंसि हारिनि सेडियुल ट्रायबनि दाबि आरो आलादा राज्यो कामातापुर दाफुंना होनायनि दाबिफोरनि सायाव आसाम सरकारा बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायगासिनो दं।

आसामनि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांनि खौरांगिरि आरो नेहाथारि रिसिकेस गौस्वामि बिथांआ गेवलां जथुमायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बुंङोदि, दानि खुंथायाव थानाय सरकरनि सायाव फोथाय आरो नेनानै थाथ’। रिसिकेस बिथांआ हादोरसानि माखासे गेदेमा बिथांमो फारियै- ज्यती प्रसाद आगरवाला, ड: भुपेन हाजरिका आरो मामनि रायसाम गौस्वामि बिथांमोनि बिहोमा होलांनायफोरखौ गोसोखांनानै राज्यो राजाफोरनि सिगांआव बुंथियो।

दुलाराय कछ-राजबंसि महिला सन्मिलनि आफादनि आफादगिरि चन्ड्र सिंह तालुक्दार बिथांआ जथुमानि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै बुङोदि, कछ-राजबंसि हारिखौ मोनफ्रोमबो होदोरसानि खुंथायाव थानाय सरकार आरो मिरु सरकारआ बिसायखथिनि सिगां नंखाय खोथा बुंनानै लल्लिपप होनानै थगायबोगासिनो आरो गादबनो नाजाबोगासिनो, जोंहा बिर सिलारायनि गोथां जारिमिन दं, जोंनि समायना हारिमु आरो रावफोरा आथिखालाव गोमालांबाय। जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गुबुन हारिनि हारिमुखौ बोजबनानै लानांबाय, जों जोंनि खाथिआव थानाय हारिनि बिमानि रावखौ सोलोंनो गोनां जाबाय, जों जोंनि समाज, रांखान्थिफोरखौ फोजौखांनो आरो ST नि मोन्थाय लोगोसे आलादा राज्यो खामातापुरनि मोन्थायखौ मोन्नो थाखाय खौसेथि जानांगोन” होन्ना बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब