कार्बन फेक्टरी बन्द’ खालामैनि हेंथायै बि.पि.एफआ गोख्रों थांखि लाबाय

कार्बन फेक्टरी बन्द’ खालामैनि हेंथायै बि.पि.एफआ गोख्रों थांखि लाबाय

ककराझार: चिरां जिल्लानि खखुरमारियाव थानाय कार्बन रिर्सस प्राइभेट लिमिटेडआ जायगानि राज्जो राजा आरो बि.टि.सि कुंथायनि बन्द’ खालामनो बिथोन होसेआवबो बिगोमा ए जालालआ गंगार आखुजों पेक्टरिखौ सालायबाय थानानै बारहावा गुबुंले खालामबाय थानायनि सायाव बि.पि.एफ आ थांनाय ब्रै अक्तखालि मिरु मावफुं आफादनि मेलाव सावरायबावनानै गोख्रों बिथांखि लानाय जायो आरो सेथि हाबाफारि बादियै चिरां जिल्ला बि.पि.एफआ हेंथा सोमावसारजेन्नो थांखि लायो।

बि.पि.एफनि मिरु मावफुं सोद्रोमानि मेलाव 4 आगस्तखालि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि मासि लानानै सालायनायाव जानानै थाङो। ककराझारनि बाथौ कमप्लेक्सआव जालांनाय बे मेलाव चिरांनि कार्बन पेक्टरिनि आबहावा गाज्रि खालामनाय आरो बिगोमा खोमा फिस्रिगारनानै पेक्टरिखौ सालायबाय थानायनि सायाव गुबारै सावरायज्लायो।

रायखांनो गोनांदि, नै बेसेर सिगां बि.टि.चिनि जथुमाव बेरेखा दोलोआ खुखुरमारि ओनसोलाव कार्बन पेक्टरिनि बारहावा गुबुंले खालामनायाव जायगासि सुबुंफोरा बन्द’ खालामनो दाबि होनायखौ लानानै सोंथि दैखांदों मोन। बेरेखा दोलोनि बे सोंथि दैखांनायनि सायाव बि.टि.सिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव नांगौ राहा लानो खोथा होयो आरो बेबादि बेनि गाज्रि बिजाउन आरो हानि गनायथि बिलाइखौ नायफोरो।

बेनि उनाव 2018 माइथायनि 18 एफ्रिलाव महिलारिआ गावनो थांनानै नायगिदिं हैयो आरो बिगोमा ए जालानखौ पेक्टरिखौ गोख्रै बन्द’ खालामनो बिथोन होयो। महिलारिआ जालानखौ आसि थुनानै बुङोदि, बि.टि.सियाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव गुबुन बायजोनि हा बायनो एबा फान्नो मोना आरो हानि बिगोमाया खुंथायसो। बेनि अनगायैबो पेक्टरिया गायसन्नाय सिगां बि.टि.सिनिफ्राय हानि गनायथि बिलाइबो लानाय जायाखै। नाथाय पेक्टरनि बिगोमाया महिलारिनि बिथोनखौ नेबसिनानै दिनैसिमबो सालायगासिनो दं आरो गावखौनो दुनानै लानाय बादिब्ला गाव मिरु रांखान्थि मन्थ्रि अरु ज्टलिजों लोगोसे बि.जे.पिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिजों खाथि सोमोन्दो दं। बे पेक्टरिखौ बन्द’ खालामनो दाबि दैखानानै जायगानि थागिरिफोरा गोबावनिफ्रायनो बि.टि.सिनि गाहाय महिलारिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बेखौ बन्द’ खालामनो दाबि दैखांनानै जायगायाव बयनिबो मुंसायबो लानाय जाखांबाय।

बि.जे.पिआ मेलाव थाखि लायोदि, बे पेक्टरिनि हेंथायै चिरां जिल्ला बि.पि.एफआ सोमावसारजेनगोन आरो बेनि उनावबो खोमा फिस्रिगारोब्ला मिरु बि.पि.एफआ नांगौ राहाखौ लानाय जागोन।

आथिखालाव एन.आर.चिनि जोबथा ड्राप्ट फारिलाय फोसावनाय उनाव 40 लाखनि बांसिन सुबुंफोरनि मुङा फारिलायाव गाखोयैनि सायाव महिलारिआ बुङोदि, बि.टि.सि हालामावबो नै लाखनि बांसिन सुबुंफोरनि मुंआ फारिलायाव गाखोआखै। अदेबानि बेनि सायाव जेबो गिनांगौ गैया होन्नानै बिथांआ बुङोदि, नंगुबै नोगोरारिफ्रा आरज गाबख’फिन्नो खाबु दं आरो बिसोरखौ सोसन्नायाव बि.फि.एफआ मदद खालामगोन।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com