Begin typing your search above and press return to search.

खुंथाया बन्द’ होनायखौ बयकट खालामनो खावलायदों

खुंथाया बन्द’ होनायखौ बयकट खालामनो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Oct 2018 9:27 AM GMT

तेजपुर,अक्टबर 23: सनितपुर जिल्ला खुंथाया 23 अक्टबराव मोन 46 गुबुन गुबुन आफादफोरनि बन्द’ फोसावनायखौ गनायनो नांआ आरो मोनफ्रो सोलोंथाय फसंथान फरायसालि, फरायसालिमा, देहा फाहामसालि, सरकारि मावख’फोरखौ सानफ्रोमबो सोलिबोनाय बादि मावफुंनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ खालामनो।

बे मावफारियानि थाखाय दिपुटी खमिसनारनि न’ब्लांआव समबारखालि मोल लादोंमोन आरो बे मेलखौ दिपुटी खमिसनार मनज कुमार देखा बिथांआ दैदेनदोंमोन। बे मेलाव बाहागो लायो- डिडिची फारुक आलम, लोगो दिपुटी खमिसनार केके चर्मा, कुलेन चर्मा, पराग काकति, गुबुन गुबुन समाजआरि आफादफोरनि सोद्रोमाफोर, फालांगियारि आफादफोर, हान्था-मेलानि आफाद आरो सरकारि गुबुन गुबुन बिफान्नि गाहाय बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा।

दिपुटी खमिसनार देखा बिथांआ मोनफ्रोमबो मावख’फोरखौ खुलिनो बिथोन होनायजों लोगोसे रेसननि गला, पेट्रल-डिजेलनि गलाफोरखौबो खुलायै दोन्नो थाखाय बिथोन होयो जाहाथे सरासनस्रा जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिया।

सनितपुर जिल्ला पुलिस बिफान्नि SP पिपि.सिंह बिथांआ मेलाव बाहागो लानानै बुङोदि, मोनफ्रोमबो जेंना जानो हाथाव जायगाफोराव पुलिसफोरखौ बांसिनै दैथाय हरनाय जाबाय आरो जाब्रबथाय जानायफोरखौ पुलिस बिफानाव मिथिहोहरनो थाखाय पोन नं एबा पुलिस खन्ट्रल रुम 03712-232440 खौबो बेखेवनानै होयो।

हाफ्लंग: दिमा हासाव दिपुटी खमिसनार अमिटाब राजखवा बिथांनि दैदेन्नायाव समबारखालि दिपुटी खमिसनारनि न’ब्लांआव मेल खुङो आरो दिनैनि बन्द’खौ मानिनो नाङा होन्नानै सुबुंफोरखौ खावलायो। बे मेलखौ गुबुन गुबुन आफाद, सरकारि बिफान आरो खौरांगिरिफोरखौ लाफानानै खुंनाय जादोंमोन आरो जौसिन बिजिरसालि लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै बन्द’ होनायखौ गनायनो नङा होन्ना बयखौबो बिथोन होयो।

दिमा हासावनि जिल्ला खुंथाया मोनसे फोसाव बिलाइ दिहुनो आरो सा-काछार औटनमास काउनसिलनि खुंथाया हेफाजाब होयो। बे फोसाव बिलाइआन गासै मोनथाम बाथ्राखौ लानानै फोसावो बेफोरो जाबाय फारियै- मोनफ्रोमबो सरकारि मावख’नि सोद्रोमाफोरा गाव गावनि मावख’आव थांनानै गाव गावनि खामानिफोरखौ मावफुंनांगौ नङाब्ला आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन, सानफ्रोमबो नांगौ जानाय खामानिफोर जेरै देहा फाहामसालि, गाइखेर आरो दै जगायनायजों लोगोसे थांलाय फैलायनि खाबुफोरा सोलिबाय थानांगौ होन्ना मिथिहोयो।

फोसाव बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोबावनाय बादिब्ला जाय बिथांमोनहा आयेनखौ सिफायगोन बे बिथांमोनि बेरेखा आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्ना मिथिहोयो।

’कराझार: क’कराझार जिल्ला खुंथाया समबाराव मोन 46 गुबुन गुबुन आफादफोरनि बन्द’ होनायखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन सरकारि आरो सरकारि नङै फादफोर फारियै फालांगिरि आफाद, हान्थामेलानि आफाद, समाजआरि आफादफोरखौ लाफानानै मेल खुङो आरो दिनै फुंनि 5 am निफ्राय 5 pm सिम जानो गोनां बन्द’खौ गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै गनायनो नाङा होन्ना बिथोन होयो।

मेलनि गेजेरजों डिपुटी खमिसनार बरुवा बिथांआ गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन, जाय बिथोनाव जायखिजाया बन्द’ होनायानो आयेन बेरेखा आरो साबजायै आखुथाय होन्नानै बुंनायखौ सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिहोयो आरो जिल्लानि मोनफ्रोमबो फसंथान, गला, हान्थामेला आरो सानफ्रोमबो नांगौ जानाय खामानिफोरखौ गुबुन सानाव मावफुंबोनाय बादियै मावफुंनो थाखाय बिथोन होयो।

हायलाकान्डी: हायलाखान्डी जिल्ला खुंथायाबो नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनानै धर्ना होनाय हाबाफारि बादियै मोन 46 गुबुन गुबुन आफादफोरनि बन्द’ होनायखौ गनायनो नांआ होन्ना मोनफ्रोमबो फसंथान, गला, हान्थामेला बायदि बायदिखौ बन्द’ खालामनो नाङा होन्ना बिथोन होयो।

मिथिनो गोनांदि, फैगौ 17 नबेम्बराव मोन 26 गुबुन गुबुन बेंगलि आफादफोरनि बन्द' फोसावनायखौबो गनायनो नाङा होन्ना मिथिहोयो।

Next Story
गाहाय रादाब