Begin typing your search above and press return to search.

गसाइगांव आव मावरिया गथ’साफोरनो खम्बल रान्नानै होदों

गसाइगांव आव मावरिया गथ’साफोरनो खम्बल रान्नानै होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Feb 2019 12:19 PM GMT

कराझार,फेब्रुवारि 5: स्रिरामपुर ओनसोलाव क्रिस्न मिस्रा समाजजों सामलाइजानाय बिमा बिफा गैजायै एबा मावरिया गथसाफोर थाग्रा नआव मावरिया गथसाफोरनो सा 5 खौरांगिरिफोरा लोगो नांनानै कम्बल रान्नानै होदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला खौरांगिरिफोर फारियै- स्वपन इस, जियाहुर रहमान, कामाक्या सरकार, दुलाल चन्ड्र राय आरो अरुन गुप्त बिथांमोनहा सा 20 मावरिया गथसाफोरनो दुंब्रुद सि एबा कम्बल रान्नानै होदों।

क्रिस्न मिस्रा समाजआ फोरमायहरनाय बादिब्ला सिगां मावरिया गथसाफोर थाग्रा नआव गासै सा 55 मावरिया गथसाफोर दंमोन। नाथाय रांनि आंखाल आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि थाखाय दासान्दि सा 20 मावरिया गथसाफोरा थायो।

Next Story
गाहाय रादाब