Begin typing your search above and press return to search.

गार’ आफादफोरा गार’ गावखुंथाय खाउनसिल दाबि खालामदों

गार’ आफादफोरा गार’ गावखुंथाय खाउनसिल दाबि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Feb 2019 1:04 PM GMT

बक, फेब्रुवारि 1: गार गावखुंथाय एबा औटनमास काउनसिलनि दाबि आरो फैगौ लख सभा बिसायखथिखौ नोजोर होनानै गार’ सुबुंफोरनि आफादफोरा जथुमा खुंफुङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गार' औटनमास काउनसिल जयेन मभमेन्ट खमिटिनि जथुमाखौ आसाम हादोरसा गारनेशनेल काउनसिलनि दैदेनगिरि आरबितसन मनिम बिथांआ सामलायदोंमोन। दुलाराय आसाम गारइउनियननि आफादगिरि स्वापन माराक बिथांआ बुङोदि, दानि सरकारा बरपोरनि थाकाय खामानि मावगासिनो दं। बीटीसीनि बाहेरायाव थानाय बरफोरनि थाखाय सेटालाइट बड औटनमास काइनसिलआ दाफुंजासिगोन, जानो हागौ सरकारा बिथांमोनि थाखाय फैगौ बिसायखथिनि सिगां दाफुंनानै होगोन, नाथाय गार फोराबो बेबादिनो आसाम मेघालया गावस्रानायनि उन्निफ्रायनो दाबि खालामबोगासिनो दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

सयगांव बियाबनि सिङाव थानाय सानायसि गामिनि थागिरि रबार्त क्लिभ सांगमा बिथांआ बुङोदि, गारसुबुंफोरनि दाबिखौ आसाम सरकारा खौनासंआखै आरो दाबिखौ सुफुंआखै, बेनिखायनो गार सुबुंफोरा खौसे जानांसिगौ आरो आलादा गावखुंथायनि थाखाय दाबि खालामनांसिगौ।

आसाम हादोरसा गारनेशनेल काउनसिलनि दैदेनगिरि आरबितसन मनिम बिथांआ बुङोदि, ब्रिहस्पथिबाराव गार गावखुंथाय काउनसिलनि दाबिनि बिबुंसार लानाय जाबाय आरो हान्जाया गारसुबुंफोरनि दाबिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय नांगौबादि राहा लागोन।

Next Story
गाहाय रादाब