गुवाहाटीआव आलादा राज्यो बड’लेन्डनि दाबि

गुवाहाटीआव आलादा राज्यो बड’लेन्डनि दाबि

गुवाहाटी,जानुवारि 30: गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गोजौ बिजिरसालिनि स्पेसियेल कोर्डआव नेशनेल डेमक्रेटिक प्रन्ट अव बर’लेन्डनि (NDFB) गाहाय रन्जन दैमारि आरो गुबुन गुबुन सा 10 सोद्रोमाफोरखौ अरायनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावखांनायनि उनाव NDFB खौ हेफाजाब होगिरि बिथांमोनहा दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि चान्डमारि CBI स्पेसियेल कोर्डनि लांगोनायाव ‘Long Live NDFB’, ‘NDFB Zindabad’ एबा NDFB जै जाथों होन्ना होस्रिखावो।

थांनाय 2008 इं माइथायनि 30 अक्टबरआव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोर फारियै- गुवाहाटी, बरपेटा रोड, बंगाइगाव आरो क’कराझार आव बमा बेरहोनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै नेशनेल डेम’क्रेटिक प्रन्ट अव बरलेन्ड (NDFB) नि गाहाय रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्ला बिथांजों लोगोसे गासै सा 10 बर’ बिग्रायारिफोरखौ स्पेसियेल कोर्डनि बिजिरनायाव अरायनि थाखाय जोबथेसालिआव फोसावो।

“जोंनो नांगौ बड’लेन्ड”, “We want Bodoland”, रन्जन दैमारिआ बर’ हारिनि थाखायसो सरकारजों नांबोदों, बिथांखौ हगारनांगो” होन्ना हेफाजाब होगिरि बिथांमोनहा बुङो।

मखनो गोनांदि, दासान्दि NDFB नि गेजेराव मोन्नै हान्जाफोर दं, जेरै गबिन्दा बसुमथारि दैदेन्नाय NDFB(P), आरो रन्जन दैमारिजों दैदेनजानाय NDFB(R)। मोन्नैबो हान्जायानो आखायाव हाथियार लानायखौ दोन्थ’नानै सरकारजों गोजोन सावरायगासिनो दं। फारसेथिं बि सावरायगोरा दैदेन्नाय NDFB(S) आ मिरु सरकारजों गोजोन सावरायनायनिफ्राय जानगाराव थाबोदों। बेफोरखौ नोजोर होनानै Bodo Women Welfare Wings (BWWW) नि दैदेनगिरि आरो रन्जन दैमारिनि बिनानाव अन्जालि दैमारि बिथांआ बुङोदि, साजा फोसावनाया गोजोन सावरायनायाव जेंना लाबोगोन, साजा फोसावनाय आरो गोजोन सावरायनाया समानै थांफानो हाया होन्ना बिथांआ बुंबावो।

NDFB नि जोनोम

आलादा राज्यो बर’लेन्डनि दाबि खालमनाया थांनाय 1967 बोसोरनिफ्रायनो जागायदोंमोन। आलादा राजेयो बर’लेन्डनि सोमावसारनाया 1986 माइथायनिफ्राय Bodo Security Force मुंनि रैखाथि हान्जा जोनोम मोन्नानै आखायाव हाथियार दैबोदोंमोन। 1994 माइथायाव Bodo Security Foce मुंखौ सोलाइनानै Nationa Democratic Front of Bodoland (NDFB) मुं लाबोदोंमोन आरो आलादा राज्यो बर’लेन्डनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com