Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी नोगोरमाया गं 111 जौसिन नोगोरमानि गेजेराव 85 फारिआव थायो

गुवाहाटी नोगोरमाया गं 111 जौसिन नोगोरमानि गेजेराव 85 फारिआव थायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Aug 2018 1:33 PM GMT

गुवाहाटी: गुवहाटी नोगोरमा, जाय नोगोरमाया “Gateway to Northeast India” होन्नानै खर’आव मुखुद गानदोंमोन, बे नोगोरमाया भारतनि गं 111 जौसिन नोगोरमानि गेजेराव 85 फारिलाइआव थानानै मुखुदनि सायाव गोदान मोनसो सना दाजाबदेरबाय।

Ministry of Housing an Urban Affairs आ भारतनि मोनफ्रोमबो नोगोरमाफोरखौ बिजिरनानै फारिलाइनि थाखोफोरखौ फोसावना होयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला Ministry of Housing an Urban Affairs आ नोगोरमानि फारफ्रोमबो बिथिंखौ नायनानै जेरै, खुंथाय, समाजखान्थि, रांखान्थि आरो बिलदिंफोरनि नुथायखौ नायनानै दिहुन्नाय जायो होन्ना खौरां मोनो। गुवाहाटी नोगोरमाया गासै जौसे (100) नम्बरनि मादाव 29.3 नम्बर मोनदों होन्नाबो मिथिनाय जायो।

जौसिन 10 फारिलाइआव थानाय नोगोरमाफोरखौ गाहायनि फारिलाइआव होनाय जाबाय

  1. पुने
  2. नेभि मुम्बाय
  3. ग्रेतार मुम्बाय
  4. थिरुपटि
  5. चन्दिगड़
  6. टाने
  7. रायपुर
  8. इन्दुर
  9. भिजयावादा
  10. भपाल

Next Story
गाहाय रादाब