Begin typing your search above and press return to search.

चिरां जिल्लायाव बड’लैन्ड आर्मिनि सोद्रोमा हमदों

चिरां जिल्लायाव बड’लैन्ड आर्मिनि सोद्रोमा हमदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 Oct 2018 1:12 PM GMT

बंगाइगांव,अक्टबर 31: दिनै बड’लैन्ड आर्मि, नेसनेस डेमक्रेटिक प्रन्ट अव बड’लैन्ड(संबिजित) सावरायगोरा दोलोनि सासे सोद्रोमाखौ चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो।

हमजानाय बिथांखौ रुम्बां मुचाहारि होन्ना सिनायथि मोन्नाय जादों। बिथांआ बेंटल ओनसोलनिनो थागिरि होन्नाबो मिथिनाय जायो।

चिरां जिल्लानि आर्मि आरो पुलिसा जुथायै संदान्नानै बिथांखौ बेंटलनिफ्रायनो हमदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

बिथांजों लोगोसे बिथांनि न’निफ्राय सिन हादोराव बानायनाय AK-56 रायपल आरो United States आव बानायजानाय M2 Carbine बो मोन्नाय जादों होन्ना पुलिस बिफान्निफ्राय मिथिहोयो।

Next Story
गाहाय रादाब