Begin typing your search above and press return to search.

जम्मु आरो काश्मीर आव मिरु सरकारा मोन 100 रौनिया हान्जानि खम्पानिफोरखौ दैथाय हरबाय

जम्मु आरो काश्मीर आव मिरु सरकारा मोन 100 रौनिया हान्जानि खम्पानिफोरखौ दैथाय हरबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Feb 2019 10:16 AM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 23: हादोरनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मिरु सरकारा रौनिया हान्जानि मोन 100 खम्पानिफोरखौ सुक्रबारखालि स्रिनगर फार्से दैथायहरो। जम्मु पुलिसनि नाजानायव जम्मु आरो काश्मीर लिबारेशन प्रन्टनि (JKLF) गाहाय यासिन मालिक बिथांजों लोगोसे जाम्माद-इ-इस्लामिक दोलोनि सिङाव खामानि मावग्राफोरखौ हमनायनि उनाव मिरु सरकारा रौनिया हान्जाफोरखौ बांसिनै दैथायहरनानै दाजाबदेरनानै होयो।

मोन 100 दैथायहरनाय रौनिया हान्जाफोरनि खम्पानिफोरनि गेजेराव सीआपपीएफ दोलोनि मोन 45 खम्पानि, बीएशएफ (BSF) दोलोनि मोन 35 खम्पानि, एशएसबी (SSB) दोलोनि मोन 10 आरो आइटीबीपी (ITBP) दोलोनि मोन 10 होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

फैगौ समबाराव जौसिन बिजिरसालिआ Article 35A नि केसखौ फोसावनायनि सिगांनो बिथांमोनखौ हमनो मोन्नाय जायो।

JKLF नि गाहाय यासिन मालिक बिथांखौ सुक्रबारनि मोनायाव गावनि न’निफ्रायनो हमनो मोन्नाय जायो आरो बिथांखौ दासान्दि खती बात पुलिस थानानि सिङाव दोन्नाय जादों। बिथांआ सासे साइद आलि साहा गेलानि आरो मिरैयाझ उमार फारिक बिथांमोनि लोगो जाय बिथांमोनहा जम्मु आरो काश्मीरनि Join Residence दोलोनि दैदेनगिरि।

फारसेथिं जाम्मात-इ-इस्लामि दोलोआ जाथायनि सोमोन्दै बुंदोंदि, “जम्मु आरो काश्मीर ओनसोलाव जेंनाखौ गोरासिन खालामनो थाखाय रौनिया हान्जाफोरा फाव फान्दायनोसो खामानिखौ मावदों”।

पुलिस आरो गुबुन गुबुन रौनिया हान्जाफोरा 22 आरो 23 फेब्रुवारि अक्ट’नि मोनायाव गोख्रोङै ओनसोलफोराव हाबनानै माखासे दैदेनगिरिफोरखौ खादों आरो गोबां न’ न’ थांनानै उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ सुग्रोमदों।

थांनाय 14 फेब्रुवारि आव पुलवामा जिल्लायाव इस्लामिक उदखारि हान्जानि गाग्लोबनाय जाथायनिफ्रायनो पुलिस आरो गुबुन गुबुन रौनिया हान्जाफोरा सांग्रा जानानै दं।

फैगौ समबाराव हादोरनि जौसिन बिजिरसालिआव Article 35A नि केसखौ फोसावगोन, जाय Article नि गेजेरजों जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि थागिबि एबा Permanent Residents नि सायाव बिजिरनाय आरो Artilce 370 खौ नोजोर होनानै हादोरगिरि बिथांनि बिथोन बादियै ‘Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954’ बिजिरनायखौ दाजाबदेरनाय।

हमजानाय बिथांमोनखौ आमिर जामा, बिजिरगिरि ड: आबदुल हामिद फायास, जाहिद आलि, गुलाम कादिर लन, आबदुर रोफ, मुदासिर आहामेद, आबदुल सालाम, बाखटावार आहामेद, महामद आमिन वानि, बिलाल आहामेद, गुलाम महामद दार आरो गुबुन गुबुन।

खौरां मोनबावनाय बादिब्ला बिसायखथि बिफान्नि माखासे सोद्रोमाफोराबो फैगौ 4 आरो 5 मार्च दानाव जम्मु आरो काश्मीर ओनसोलाव नायदिंहैगोन आरो बिसायखथिनि सिगां थासारिखौ नायदिंगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

फारसेथिं मदारेत हुरियात खन्पारेन्सनि गाहाय मिरवाइस उमार फारुक बिथांआ JKLF नि गाहाय यासिन मालिक बिथांखौ हमनायखौ सोंखारियो। जाम्माद-इ-इस्लामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंदोंदि, मिलिटारि गोहोखौ दाजाबदेरनानै बांहोनाया जम्मु आरो काश्मीर ओनसोलाव जाथायखौ गाज्रिसिन खालामगोन।

Next Story
गाहाय रादाब