Begin typing your search above and press return to search.

ट्रायबेल ओनसोलफोरनि Income Tax खौ  नोजोर होनानै क’कराझार आव खोरां सावरायनाय हाबाफारि लादों

ट्रायबेल ओनसोलफोरनि Income Tax खौ  नोजोर होनानै क’कराझार आव खोरां सावरायनाय हाबाफारि लादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 March 2019 10:42 AM GMT

क’कराझार,मार्च 07: क’कराझारनि आलासि नब्लांआव बुधबारखालि खौरांगिरिफोरनि थाखाय गुवाहाटी प्रेस इन्परमेशन बुरियु (PIB) आ बीटीसी खुंथायजों लोगोसे सानसेनि हाबाफारि लानानै ट्रायबेल ओनसोलफोराव रां खामायनायनि खाजोना (Income Tax) खौ नोजोर होनानै खौरांगिरिफोरजों भार्टालाप बिमुं लानानै सावराय जथुमा खुंफुंदों।

बीटीसी खुंथायनि इएम दनेस्वर गयारि बिथांआ सावराय जथुमायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। जाय जथुमायाव क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय खौरांगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन।

प्रेस इन्परमेशन बुरियु (PIB) नि नाजानाय आरो बीटीसी खुंथायनि नाजानायाव खौरांगिरिफोरजों सावरायज्लायनायनि खाबु दिहुन्नायनि थाखाय दनेस्वर गयारि बिथांआ हाबाफारि लानायखौ बाखोनायनानै बुङोदि, खुंथायनि जायखिजाया स्किम एबा जौगाखां पलिसिफोर लानायफोरखौ राज्यो राजा एबा सुबुंफोरनि गेजेराव नंगुबै खौरां फोसावनानै होनायनि सायाव सोनारो। बेफोरबादि हाबाफारि लानाय ट्रायबेल ओनसोलफोराव Income Tax फोरखौ लानानै गोनो गोथो सान्नाय सोमजिहोनायफोरखौ रोखा खालामनानै होगोन। बेफोरबादिनो इउनावबो सरकारनि मावफारिया लानाय आरो स्किमफोरखौ राज्यो राजाफोरनि गेजेराव मिथिहोनो खौरांगिरिफोरनि हेफाजाब लांलांबाय थागोन होन्ना बिथांआ बुंलाङो।

भारत सरकजों फसंजानाय सा-सान्जा ओनसोलनि Ministry of Information & Broadcasting नि Director General कुलडिप सिंह धातवालिया बिथांआ मोजां खौरां बिजोंनि गोनांथिखौ बुंफोरनानै बुङोदि, सरकारनि जायकिजाया स्किम एबा मावफारि सानायखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय राज्यो राजानि गेजेराव मोजां खौरां मिथिहोनाय गोनां। मोजां खौरां फोसावनाया सरकारनि मावफारि लानायनि सायाव राज्यो राजाफोरनि गोसोआव गोनो गोनो सोमजिनायफोरखौ मोजाङै मिथिसारहोयो। गुबुन गुबुन बिफानफोरनि हेफाजाबआव बिथांनि खुंथाया सरकारनि जायखिजाया स्किम एबा मावफारिया लानायफोरखौ राज्यो राजानि गेजेराव मोजाङै मिथिसारहोनो थाखाय सांग्रांथि दं।

सावराय जथुमानि गेजेरजों Income Tax बिफान्नि लोगो खमिसनार अनिल भारडवाज बिथांआ ट्रायबेल ओनसोलफोरखौ नोजोर होनानै Income Tax Act नि 10(26) दफानि सायाव फारसेनिफ्राय बुंफोरनानै Direct Tax आरो Indirect Tax फोरनि माखासे गोनो गोथो जानायफोरखौ रोखा मिथिहोयो। बेफोरबादि सावराय जथुमा खुंफुंनाया साफ्रोमबो राज्यो राजानि गेजेराव गोनो गोथो सान्नायफोरखौ इउनाव रोखायै मिथिहोलांगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब