Begin typing your search above and press return to search.

दिनै आसामाव हादोरनाङैनो मुंख्लं सान फालिगोन

दिनै आसामाव हादोरनाङैनो मुंख्लं सान फालिगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Dec 2018 9:05 AM GMT

गुवाहाटी,नवेम्बर 10: 33 बोसोर सिगांआव आसाम गोरोबथा एबा आसाम एकर्डआव सहि होदोंब्लाबो दासिमबो आसाम एकर्डखौ सोदाङैनि जाहोनाव आसामाव गुबुनारिफोरनि जेंनाया जोबनो गोयै जानानै फैदों।

दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (AASU) नि गाहाय आफादगिरि दिफांक कार नात आरो गाहाय नेहाथारि लरिन ज्यति गगय बिथांमोनहा बुङोदि, “आसाम सरकारखौ दैदेनबोनाय गुबन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थायखौ नाथ्रोदनानै गाव गावनि भट बेंकनि थाखाय राजखान्थि सार्टआवल’ खामानि मावबोगासिनो दं”।

गिबि सोमावसारजेन्नायनिफ्राय 38 बोसोर गोलाव सम आसाम सोमावसारनानै गोबां सुबुंफोरा मुंख्लं जाबोदोंब्लाबो जारिमिनारि आसाम एकर्डनि जेंनाखौ दासिमबो सुस्राङाखै, जायनि जाहोनाव हादोरसायाव गुबुनारि जेंनाफोरा जोबाखै होन्ना सानैबो बुङो।

आसाम सोमावसारजेन्नायाव गिबि मुंख्लं जालांनाय खार्गेशर टालुकदार बिथांआ 1979 माइथायनि 10 डिसेम्बर दानाव मुंख्लं जादोंमोन। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गासै 860 सुबुंफोरखौ गोसोखां सान फालिगोन आरो फालिनो थाखाय हादोरसायाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि साव-डिभिजन आरो रिजिनेल ऑफिसफोराव साखाफारा।

फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि, आसोम सोमावसारजेन्नायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुबुंआ बर’सुबुंसो।

दरं जिल्ला दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो दुलाराय दरं फरायसा आफाद (AADSU) नि ऑफिचियेल रिकर्ड बादिब्ला दरं जिल्लानि (दासान्दि उदालगुरि) सिङाव थानाय कालायगांव पुलिस थानानि बेंखननि टेजियालपारा गामिनि सबाराम बर आरो लाटेस्वरि बर’नि फिसाज्ला मुकुन्डा बर’सो। बिथांआ मंगलदै फरायसालिमायाव फरायफुबाय थानाय समाव जेब्ला मंगलदै जिल्ला फरायसा आफादनि बान्जायनाय आरो उदांस्रि सोमावसारगिरि पानि राम दास बिथांनि दैदेन्नाय समाव मंगलदैनि गान्डि मैडान होन्नाय फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन, अब्ला मुकुन्डा बर’ बिथांआ सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय मंगलदै पारसे फैगासिनो दंमोन बे समावनो लामायाव जाब्रबथाय जानानै 27 नवेम्बर 1979 आव गिबि मुंख्लं जालांदोंमोन। आरो बै सानखालिनो दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि (AASU) दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ गिबि मुंख्लं होन्नानैबो फोसावदोंमोन।

फारसेथिं 1979 माइथायनि 10 डिसेम्बराव जेब्ला बरपेटा जिल्लायाव फाकारुद्दिन आहामेड बिथांनि बिसि आबिदा बेगमखौ बरपेटा फारलियामेन्टारि बियाबनि थाखाय बिसायखथिनि नमिनेशन पेपार जमा होनो फैनायखौ राजा लामा होबथानायाव मुंख्लं जालांनाय कर्गेस्वर टालुकदार बिथांखौसो गिबि मुंख्लं हिसाबै हादोरसायाव मुंख्लं सान फालिबाय।

Next Story
गाहाय रादाब