Begin typing your search above and press return to search.

दिनै सर्बानन्द दैदेन्नाय दोलोआ नखर मंत्री राजनात सिंहखौ लोगो हमगोन

दिनै सर्बानन्द दैदेन्नाय दोलोआ नखर मंत्री राजनात सिंहखौ लोगो हमगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Jan 2019 8:33 AM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 12: हादोरसायाव थाखानाय सेडियुल ट्रायब हारिफोर आरो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि दाबि खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिनायखौ नोजोर होनानै दिनै (सनिबार) हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ मिरु सरकारनि नखर मंत्री राजनात सिंहखौ लोगो हमगोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला सनवाल बिथांजों लोगोसे हादोरसा रां बिफान्नि मंत्री हिमान्ट बिस्व सर्मा, हान्था मेला बिफान्नि मंत्री चन्दन ब्रम्ह, आरो बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहाबो बे सावरायनायाव बाहागो लागोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला सनवाल आरो बिथांनि हान्जाया आसाम हादोरसायाव थाखानाय ST आरो ST बिमुं दाबिग्रा हान्जानि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हानायनि थाखाय नखर मंत्री बिथांनो बिथोन होगोन आरो इउनाव जेंना सोमजिनायखौ होबथानो हादोरसायाव मंत्रीफोरनि हान्जा एबा Group of Ministers (GoM) दाफुंगोन होन्नाबो मिथिनो मोन्नाय जायो।

थाखानाय ST बुसुंफोरआ गिनाय दङदि, गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ गोदानै ST फारिलाइआव थिसनोब्ला थाखानाय ST सुबुंफोरनि मोन्थाया गोमालांगोन आरो राजखान्थि मोन्थाय, हा-हुनि मोन्थाय, साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय गासैखोबो गोदानै थिसनजानो लागा ST सुबुंफोरजों होखानाय इसेल’ खटाखौ रान्नानै लानांगोन एबा गोदानै ST नि फारिलाइआव थिसनजानाय सुबुंफोरा थाखाय ST सुबुंफोरनि मोन्थायखौ फारफ्रोमबो बिथिंआव सेखनानै लागोन।

बेफोरखौ नोजोर होनानै दुलाराय आसाम ट्रायबेल संघ (AATS) आफादआ गोदानै थिसनजानो लागा “सेडियुल ट्रायब बिल 2019” खौ गोख्रोङै बेरेखा खालामदों। बेबादिनो सुक्रबारखालि Coordination Committee of the Tribal Organizations of Assam (CCTOA) नि 12 घन्टा आसाम बन्द’फोसावनायाव आसामनि माखासे जायगाफोराव थाखानाय ST आरो ST बिमुंनि दाबि खालामग्रा हारिफोरनि गेजेराव माखासे दाङाबाजिखौबो नुनो मोन्नाय जादों।

मिरु सरकारनि नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ राज्य’ सभानि जथुमायाव गोदानै सेडियुल ट्रायबनि बिल 2019 खौ फोसावनानै थाखानाय ST सुबुंफोरनि मोन्थायखौ खहा जायै खालामनो मावफारिया लागोन होन्नानै बुंदोंब्लाबो बिलनि गेजेरजों थाखानाय ST सुबुंफोरनि मोन्थायखौ रैखाथि होनो जेबो लिरनाय फोरमान गैया होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों। ST बिल 2019 आव थाखानाय ST सुबुंफोरखौ रैखाथि होगोन होन्ना जेबो फोरन गैया आरो लिरनानै होआखै।

मखनो गोनांदि, मिरु सरकारा आसाम हादोरसायाव थानाय मोन 6 गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायबनि गनायथि होनो थाखाय पारलियामेन्टनि जथुमायाव गनायथि होदों। मोन 6 हारिसाफोरा जाबाय फारियै- टाय अहम, कछ-राजबंसि, चुटीया, टीट्रायब, मरान आरो मटक। राज्य सभानि जथुमायाव ST बिल 2019 खौ थिसन्नानै राजनात सिंह बिथांआ बुंदोंमोनदि, “आसामनि मोन 6 हारिसाफोरनो ST बिमुं होनो थाखाय बावैसो मिरु सरकारनि केबिनेटआ गनायथि होबाय”।

फारसेथिं नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबायदि, आसामनि टी ट्रायब/आडिवासि सुबुंफोरनो ST गनायथि होयोब्ला गासै मोन 35 गुबुन गुबुन टी ट्रायब आसामाव थानाय हारिसाफोरनो ST बिमुं होनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब