Begin typing your search above and press return to search.

दुफां बोथोरनि आसाम एसेमब्लिआ दिनैनिफ्राय जागायबाय

दुफां बोथोरनि आसाम एसेमब्लिआ दिनैनिफ्राय जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Sep 2018 9:20 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 24: दुफां बोथोरनि 14थि आसाम लेजिसलेटीव एसेमब्लिआ दिनैनिफ्राय 9 साननि हाबाफारि लानानै जागायबाय। बे जथुमानि गेजेरजों हादोरसायाव बावैसो फोसावजानाय एन.आर,ची आरो सोलिफुबाय थानाय एन.आर.चीनि सोंथि बेरखांनायजों लोगोसे गोनां गुबुन गुबुन बिलफोरखौ टेबोलाव गथायगोन होन्ना मिजिं थिदों।

गिबि साननि जथुमायाव गुबुन गुबुन एसेमब्लि खमिटिफोरनि सोमोन्दै दिन्थिफुंगोन आरो 2018-19 माइथायनि थाखाय नांगौ जानाय अनसुंथायफोरनि फार्से दिन्थिफुंगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

बेरेखा हान्जाफोरा सोलिफुबाय थानाय एन.आर.चीनि सोमोन्दै सोंथि सोंगोनब्लाबो आसाम सरकारा फिन्नायखौ होनाय होयैनि जेबो खौरां मोन्नाय जायाखौ मानोना एन.आर.चीनि केसफोरखौ लानानै गोजौ बिजिरसालिआसो दैदेनगासिनो दं।

फारसेथिं आसाम सरकारा आसाम मोब्लिब गोहोनि बिल 2018, आसाम खाजोना (मखजानाय हा) नि बिल 2018, आसाम मुवा-बेसादनि खाजोनानि बिल 2018, आसाम कपारेटीव सचायटीनि बिल 2018, स्रि स्रि अनिरुद्ददेवा गेलेनाय मुलुग सोलोंसालि बिल 2018, आसाम दै लामानि दाफामफिन्नाय आफादनि बिल 2018, आरो आसामनि साहा बागान गायगिरि जौगाखां रां बिफाननि बिलपोरखौ टेबोलाव गथायगोन होन्ना मिथिनाय जायो।

डिपुटी बुंथिगिरिनि मासिआव थिसन्नो थाखाय बिसायखथिनि गेजेरजों गाबोन जथुमायाव सायखगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो। मखनो गोनांदि, आसाम एसेमब्लिनि दिपुटी बुंथिगिरिनि मासिआ सिलचर बियाबनि बिजेपि दोलोनि MLA दिलिप कुमार पौल बिथांआ थांनाय में दानाव आखाय दैखांनायनिफ्रानो खालि जानानै दं।

Next Story
गाहाय रादाब