Begin typing your search above and press return to search.

धेकियाजुलिआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

धेकियाजुलिआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Dec 2018 10:30 AM GMT

धेकियाजुलि,डिसेम्बर 12: समबारखालि 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ धेकियाजुलिआव जिनाहारि खालामो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला धेकियाजुलि अवार्ड नं 7 आव 60 एबा 65 बोसोरसो जानाय सासे बोराय लिला नात मुंनि सुबुंआ हिन्जावसानि भारा थानाय न’आव बिमा-बिफा गोयैनि खाबुखौ लानानै सिरियै हाबखोमानानै जिनाहारि खालामो।

जेब्ला न’आव बिमा-बिफाया फैयो अब्ला हिन्जावसाया जाथायनि सोमोन्दै खिन्थानानै होयो आरो बिफाया धेकियाजुलि पुलिस थानायाव लिला नात बिथांनि बेरेखायै समबाराव FIR थिसनो। FIR थिसन्नाय लेखा धेकियाजुलि पुलिसआ लिला नात बिथांखौ IPC नि आयेन बादियै नं 946/18 आव केस रेजिस्तार खालामो आरो दायनिगिरिखौ खायो।

Next Story
गाहाय रादाब