Begin typing your search above and press return to search.

नगाव आरो हजाइ आव आलि आइ लिगांग फोर्बोखौ खुंफुंदों

नगाव आरो हजाइ आव आलि आइ लिगांग फोर्बोखौ खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Feb 2019 12:53 PM GMT

नगांव,फेब्रुवारि 25: आसाम हादोरसानि नगांव आरो हजाइ जिल्लाफोराव थानाय मिसिं हारिनि सुबुंफोरा सानसेनि गोलाव सम हाबाफारि लानानै मोन्नाबो जिल्लाया लोगोसेयैनो रबिबाराव “आलि आइ लिगांग” फोर्बोखौ खुंफुङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला रबिबारनि फुंबिलिआव मिसिं हारिनि लाइमोनफोरा जयै सावरायज्लायनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बेनि उनाव हाबाफारि बादियै हारिमुनि नेम खान्थि बादियै फुजा होनै आसु आबादनि बेगर फोदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

गेवलां जथुमायाव हारिमु बिफान्नि स्कलार चाव लंकेस्वर गगय बिथांआ नुजाथिनानै असमिया माहारि दाफुंनायाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि हारिमु जौगाखांनायनि गोनांथिखौ बुंफोरनानै होयो आरो बिथांआ बुङोदि, “मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय समानै गोनांथि होनांगौ”।

फोरोंगिरि ड: सुरजित कुमार भागावाती, मुंदांखा खन्थाय लिरगिरि ड: प्रयाग सायकिया आरो थुनलाइ सिबियारि अनुभाब टुलसि, प्रभात बरा, ड: पबिट्र कुमार पेगु आरो गुबुन गुबुन मानगोनां बिथांमोनहा नुजाथिदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब