नागालैन्ड हादोरसायाव दैनि बाना, सा 12 सुबुंनि जिउ खहा

नागालैन्ड हादोरसायाव दैनि बाना, सा 12 सुबुंनि जिउ खहा

कहिमा: केरेला हादोरसायाव दैबाना जानायनि उनाव सा-सान्जा ओनसोलनि नागालैन्ड हादोरसायावबो दैनि बानाया जागायबाय। नागालैन्ड सरकारनिफ्राय खौरां मोन्नाय बादिब्ला गिख्रंथाव दै बानाया गासै सा 12 सुबुंनि जिउ खहा खालामबाय आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा न’ गारनानै खारनांबाय होन्ना फोरमायो।

नागालैन्ड हादोरसानि सुबुंफोरखौ जिउ रैखाथि होनो थाखाय मिरु सरकारनि नख’र मनट्री नाजनात सिंहआ रैखाथि हान्जा NDFR नि सेद्रोमाफोरखौ दैथाय हरो।

https://twitter.com/Neiphiu_Rio/status/1034694450293993473

नखर मनट्री राजनात सिंह बिथांआ नागालैनड हादोरसानि गिबि मनट्री नेफैय रिय’ बिथांखौ दै बाना आरो हा खुरखानाय जाथायफोरखौ सामलायनो बिथोन हरो। NDFR नि हान्जाया थांगासिनो दं होन्नाबो बिथांआ मिथिहोहरो।

मखनो गोनांदि, गिबि मनट्री रिव बिथांआ मिरु सरकारनिफ्राय हेफाजाब हांख्रायहरनायबादियै मिरु सरकारा थाबैनो रैखाथि हान्जाफोरखौ दैथाय हरो आरो गिबि मनट्रीआ हादोरसानि रैखाथि फान्डनि बेंकनि सोमोन्दै बयनोबो मिथिहोयो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com