Begin typing your search above and press return to search.

नारेन्द्र मोडीआ ईउनायटेद नेसननि जौसिन आबहावा बान्थाखौ मोन्नो हायो

नारेन्द्र मोडीआ ईउनायटेद नेसननि जौसिन आबहावा बान्थाखौ मोन्नो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Oct 2018 6:34 AM GMT

गोदान दिल्ली,अक्टबर 3: भारत हादरनि थाखाय गोजोन्थाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रादि दिनै भारतनि गाहाय मनट्री नारेन्द्र मोदीआ ईउनायटेद नेसननि जौसिन आबहावायारि बान्था ‘Champions of the Earth’ बान्थाखौ मोन्नो हायो आरो भारतनि सुबुंफोरा बिथांखौ बरायो।

बिथांखौ आबहावा संरैखा खालामनाय आरो बोथोर सोलाइनायनि लामा दिन्थिगिरि हिसाबौ सायखयो।

गाहाय मनट्रीनि आबहावा संरैखा खालामनाय: Vision, Action आरो Mission फोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय।

1.International Solar Alliance

2.Elimination of single-use plastic in India

3.Contribution of environment conservation as the Chief Minister of Gujarat

4.India’s efforts and leadership during COP21

5.Renewable Energy

6.2 books on Environment Conservation and Climate Change

बिथांआ बैफोर खामानिफोरखौ मावबोनायनि थाखाय ईउनायटेद नेसननि जौसिन आबहावायारि बान्थाखौ मोन्नो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब