नोगोरारि बिलआ आसामखौ नैथि कश्मीर जानायनिफ्राय होबथागोन: हिमान्ट बिस्व सर्मा

नोगोरारि बिलआ आसामखौ नैथि कश्मीर जानायनिफ्राय होबथागोन: हिमान्ट बिस्व सर्मा

गुवाहाटी,जानुवारि 25: नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ नोजोर होनानै हादोरसा रां आरो PWD बिफान्नि मंत्री हिमान्त बिस्व सर्मा बिथांआ बुङोदि, नोगोरारि बिलखौ सोदाङोब्लासो आसाम आहादोरसाखौ 2थि कश्मीर जानायनिफ्राय होबथानो हागोन

आं आसामखौ नैथि जुम्मु आरो कश्मीर जाहोनो हाया, नोगोरारि बिलआलआसाम हादोरसाखौ 2थि कश्मीर जानायनिफ्राय होबथानो हागोन, आसाम हादोरसायाव हिन्दु बिलखौ सोदाङोब्लासो आसामखौ रैखाथि होनो हागोन, नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 आरो मोन 6 हारिसाफोरनि सेडियुल ट्रायब बिल 2019 खौ सोदाङोब्लासो आसाम हादोरसाया रैखाथि दं होन्नानै सर्मा बिथांआ थांनाय पन्चायत बिसायखथिआव देरहासार जानाय बिथांमोनखौ गुवाहाटीआव बरायनाय हाबाफारि लानायाव बुङो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com