Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि बिलआ गोनांथार आरो बेखौ गोबां सान्नानैसो लाबोनाय जादों: अमित साहा

नोगोरारि बिलआ गोनांथार आरो बेखौ गोबां सान्नानैसो लाबोनाय जादों: अमित साहा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Feb 2019 11:27 AM GMT

गोदान दिल्ली, फेब्रुवारि 4: हादोरारि भारतीय’ जनता पार्टीनि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि अमित साहा बिथांआ बुंदोंदि, जेंना गोनां नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 आ “जोबोद गोनां” आरो सा-सान्जा ओनसोलफोरखौ नोजोर होनानै होबथानो थाखाय सरकारआ खामानि मावगासिनो दं।

बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, सरकारआ गोबां सान्नायनि गेजेरजों बे बिलखौ लाबोदों आरो नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ बिलखौ हेंथा खालामनाय दोलोफोरजों सावरायनो आरो बुजायनो आखायाव लाबोदों।

“रां खावरिआव मोन्नै मोखांआ थाखायो, माखासेआ हेफाजाब होगोन आरो माखासेआ हेंथा होगोन, रोजा रोजा रिपुजिफोरखौ मोन्थाय गैया लासे ओरैनो गोजौआव दिन्दां आलायनानै दोन्नो हाया आरो जों बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं” होन्ना बिथांआ बुङो।

सा-सान्जा ओनसोलफोराव बिलखौ हेंथा खालामनानै जिरायनाय गोयै जेंना सोमजिनायनि जाहोनाव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 खौ बोखारनो गोनां जायोब्ला बिजेपि दोलोआ मा खालामगोन होन्ना सोंथि सोंनायाव साह बिथांआ बुङोदि, नखर मंत्री राजनात सिंह बिथांआ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायगासिनो दं, माखासे राजखान्थि दोलोफोरजों सावरायज्लायनाया जोबनानै थांबाय, जुदि सावरायनायनि फिथाया मोजां जायोब्ला जोंनि मावफारि बादियै मावफुंगोन आरो जेंना सोमजिनानै सान्नो गोनां खालोब्ला नायजागोन, नाथाय नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 आ हादोरनि थाखाय जोबोद गोनां होन्नानै बिथांआ बुंबावो।

मखनो गोनांदि, नोगोरारि बिल 2016 खौ भारत हादोराव सोदांनानै 31 डिसेम्बर 2014 नि सिगां भारत हादोराव आयेन बेरेखायै आपगानिस्तान, पाकिस्तान आरो बांग्लादेस हादोरमाफोरनिफ्राय फैनानै थाफैनाय हिन्दु, सिक, बुद्दिस, जैयन, पारसिस, आरो क्रिस्तान हारिनि सुबुंफोरखौ बिजेपि दोलोनि खुंथायाव थानाय भारत सरकारआ थागिरिनि थामोन्था होनो थांगासिनो दं।

सा-सान्जा ओनसोलनि राजखान्थि दोलो आरो समाजआरि आफादफोरा बिलखौ हेंथा खालामबोगासिनो दं, बिथांमोनहा फोथायोदि, जुदि बे बिलआ पारलियामेन्टआव थिसन्नानै आयेन दाफुंगोन अब्ला सा-सान्जा ओनसोलफोरनि राव, हारिमुफोरा गोमालांगोन।

बिजेपि दोलोनि आफादगिरि बिथांआ राम मन्दिरखौ आयदायावनो लुफुंनो गोसो होन्ना बिथांआ बुङोदि, बिजेपि दोलोआ राम मन्दिरखौ मोनसे जायगायावनो लुफुंनो गोसो, जि जायगायाव भगवान रामआ जोनोम जादोंमोन। बिजेपिनि खोथाया सिदा, बेआव गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया।

आयदायाव राम मन्दिर लुफुंनायाव जेबो जेंना दाहो होन्ना गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोफोरखौ बिथांआ खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब