Begin typing your search above and press return to search.

पारलियामेन्टारि बिसायखथि 2019: एबसु, एनडिएफबि (पि) आरो पिजेएसीबिएम

पारलियामेन्टारि बिसायखथि 2019: एबसु, एनडिएफबि (पि) आरो पिजेएसीबिएम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 March 2019 12:19 PM GMT

क’कराझार,मार्च 15: हादोरसायाव फैगौ लख सभा एबा पारलियामेन्टारि बिसायखथिखौ नोजोर होनानै हादोरसानि खना खनला दुंब्रुद बार बारबोनायलाय माखासे ट्रायबेल माहारिजों दाफुंजानाय आफादफोराबो फैगौ लख सभा बिसायखथिआव बाहागो लानो साखाफारा।

गोजौआव मखनाय एबा ट्रायबेल माहारिजों दाफुंमजानाय दुलाराय बर’ फरायसा आफाद (एबसु), नेशनेल डेमक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बड’लेन्ड-प्रग्रेसिव (एनडिएफबि-पि) आरो पिपल्स जयेन एक्सन कमिटि फर बड’लेन्ड मभमेन्ट (पिजेएसीबिएम) आफादफोरा भट होनाय मोन्थायजों गावनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख’नानै लानो खाबु होनायनि थाखाय मुलुगनि देरसिन डेमक्रेटिक हादोरनि सुबुंफोरखौ साबायखर जासियो।

बिथांमोनजों लोगोसे बर’ हारिआ हादोरनि मोनफ्रोमबो जायगाफोराव फैगौ लख सभा बिसायखथिआ मोजाङै आरो गोजोनै खुंफुंलांजागोन होन्ना मिजिंथिदों, गुबैयै आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय 5 नं क’कराझार लख सभा बियाबआव।

लोगोसे बिथांमोनहा मिजिंथिदोंदि हादोरनि बिसायखथि बिफान आरो जिल्ला खुंथायफोरा हादोरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो भट होनायनि मोन्थायखौ होनानै हादोरनि समायना डेमक्रेटिक आयेनखौ मानिनानै गोजोनै खुंफुंलांगोन।

बड’ सोमावसारआरि आफादफोरा हादोरनि बिसायखथि बिफान आरो हादोरसानि बिसायखथि बिफानखौ फैगौ बिसायकथिखौ गोजोनै खुंफुंलांनो थाखाय नांगौबादि राहा लानो खावलायो, जाहाथे रांनि गोहो आरो देहानि बोलोआ बिसायखथिनि समाव जायगा मोना आरो सुबुंफोरा गोरोन्थि लामाजों दैदेनजाया। लोगोसे बिथांमोनहा बिसायखथिनि समाव जाय बिथांआ हिंसायारि जाथाय सोमजिहोयो एबा समाजआरि हेंथा खामानि मावनायजों लोब्बा थायो, बिथांनि बेरेखायै गोख्रों आयेननि राहा लानांगौ होन्ना खावलायो।

गोबां गोनां गोनां जाहोनफोरखौ लानानै बर’ हारिनि आफादफोरा फैगौ लख सभा बिसायखथिआव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (इउपिपिएल) राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनानै 5 नं क’कराझार लख सभा बियाब आरो मंगलदै बियाफोरनि थाखाय फोसावजाखानाय बिजाथिफोर फारियै उर्खाव गोरा ब्रम्ह आरो प्रदिप कुमार दैमारि बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन। बिथांमोनहा साफ्रोमखौबो भट होनानै बांसिन भट आव देरहासार जाहोनो खावलायो।

सोमावसारआरि आफादफोरा क’कराझार लख सभा बियाब आरो मंगलदै लख सभा बियाबफोराव मोखां आरो गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरिनि गोनांथिखौ मोनदांदों। जाय बिथांआ मिरु सरकार आरो आसाम सरकारनि बायदि बायदि स्किमफोरखौ मोजाङै सोदांनानै राज्यो राजानि गेजेराव होनो हायो आरो ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो हायो।

“गोरोन्थि बुजिलायनायखौ फोजोबस्रांनो, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव फोथायज्लायनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनो आरो गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय आलादा राज्यो बड’लेन्डनि जेंनाखौ अरायसमनि थाखाय सुस्रांनो, NDFB (P) आरो NDFB फोरनि गोजोन सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनानै सा-सान्जा ओनसोलफोरनिफ्राय उदखारिफोरखौ थार लामाजों लाबोनो आरो ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो, आसाम आरो बड’लेन्ड हालामनि ट्रायबेल माहारिनि राव, हारिमु, थुनलाय आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो, मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मोन्थायखौ समानै रैखाथि होनो आरो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै जों जोंनि बिजाथिखौ थिसनगोन” होन्ना बिथांमोनहा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरो।

सोमावसारआरि हान्जाया साफ्रोमबो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायोदि, जाहाथे 72 बोसोर उदांस्रि मोन्नायनि उनाव 17थि लख सबा बिसायखथिआव सोरबा रां जाख्लंग्रा आरो हारि सोखावलु बिजाथिखौ हेफाजाब होआ।

“आसाम हादोरसानि बीटीसी ओनसोलाव थानाय ट्रायबेल आरो गुबुन गुबुन ट्रायबेल नङै सुबुंफोरा क’कराझार आरो मंगलदै बियाबफोराव राफोद आरो मोजां सान्नो हानाय राजखान्थिगिरि देरहासारनो हायैनि जाहोनाव थांनाय माखासे बोसोर सिगां गोबां हारिआरि जेंना आरो बायदि बायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जाबोनांबाय” होन्ना बिथांमोनहा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायबावो।

भारतनि पारलियामेन्टआनो हादोरनि थाखाय आयेन दाफुंनायनि मोनसे सिनस्रि। जों जोंनि दैदेनगिरिखौ नायनानै सायखनो हानायनि मोन्थाय दं, जाय बिथांआ हादोरनि डेमक्रेटिक मोन्थोर आरो संबिजिरखौ बुजिनानै ओनसोलाव थानाय हारि माहारि आरो हादोरनि सुबुंफोरनि सान्नाय हनायफोरखौ बुजिनो हायो आरो हादोरसानि ट्रायबेल आरो ट्रायबेल नङै सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो” होन्ना बिथांमोनहा रोखायै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायो।

Next Story
गाहाय रादाब