Begin typing your search above and press return to search.

फरेस्ट गार्डआ हाग्रानि मैदेरखौ होहरनो नाजानायाव लोगोजों जिउ खोमानाङो

फरेस्ट गार्डआ हाग्रानि मैदेरखौ होहरनो नाजानायाव लोगोजों जिउ खोमानाङो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Oct 2018 1:19 PM GMT

जाजिमुक,अक्टबर 25: बुधबाराव जरहात जिल्लानि जाजिमुक ओनसोलाव थानाय टिवक होन्नाय जायगायाव हाग्रा रैखाथि बिफान्नि फरेस्ट गार्डफोरा हाग्रानि मैदेर फालोखौ होहरनो नाजानायाव जाब्रबथायनि जाहोनाव सासे सुबुंआ जिउ गोमा नाङो। जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ हेमान्ट टामुलि होन्ना सिनायथि मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला जेब्ला फरेस्ट गार्ड हान्जानि सासे लोगोआ मैदेर फालोखौ रायपलजों गुलि गावनानै होहरनो नाजादोंमोन बे समावनो रायपलनि गुलिआ लोगोनाव नांनानै जायगायावनो लोगोआ जिउ गोमा नाङो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

जाथायनि जाहोनखौ सान्नानै लानाय जादोंदि, फरेस्ट गार्डफोरा सम बार्गनाय एबा गोजाम गोजाम माराम खाफबनाय रायपलफोरखौ बाहायनांनायनि जाहोनाव टामुलि बिथांआ जिउ खोमानांगौ जायो। फरेस्ट गार्डफोर बाहायनाय हाथियारफोरा ब्लेंक पायार गांवनानै जाम जानाय जायनि जाहोनाव रायपलनि गुलिआ टामुलि बिथांनि मोदोमाव नांनानै जिउ गोमानांनायनि गुबै जाहोन होन्ना हाग्रा बिफान्निफ्राय फोरमायहरो।

फारसेथिं दुखुनांथाव जाथाया बेल’ नङा, बे बोसोरावनो सिगां सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि जल्दापारा हादोरारि हाग्रामायाव हाग्रानि मैदेरखौ होहरनो नाजानाय फरेस्ट गार्डनि हान्जानि सासे लोगोआ रायपलजों गावनायाव गावनि लोगोनि मोदोमाव नांनानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब