Begin typing your search above and press return to search.

फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बर’ फरायसा आफादआ खौसे जानो खावलायदों

फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बर’ फरायसा आफादआ खौसे जानो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 March 2019 8:47 AM GMT

उदालगुरि,मार्च 25: सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला बर’ फरायसा आफादनि सनाथि मायथाय फालिथाय आरो 48थि बोसोरारि जथुमाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाहिनिगांव आव खुंफुंजाबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला जथुमानि थांखि बादियै “फै जों खौसेथिनि बान्दोजों गोगो समाज दाफुंनो” थांखि लानानै “थां, माव आरो जौगा” मुंसाय लानानै जथुमाखौ गोजोनै खुंफुङो। मिरु बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर’ फरायसा आफादनि गुबै थांखि आरो सानथौफोरखौ राज्यो राजाफोरनि सिगांआव बुंफोरनानै बर’ मारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय खौसे जानो खावलायो।

आलादा राज्यो बड’लेन्ड दाफुंनायनि जेंनाखौ नोजोर होनानै खेंस्लायै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारियो आरो बुङोदि, बड’लेन्ड सोरजिनो थाखाय आरो कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लाफोराव थानाय बर’फोरखौ ST बिमुंनि गनायथि मोनहोनो थाखाय भट होनो खावलायो। गोगो आरो गोजोन बर’ समाज दाफुंनायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रम्ह आरो उपेन्ड्र नात ब्रम्ह बिथांमोनि बिहोमा होलांनायखौ नोजोर होनानै बिथांआ गोलाव बिबुंथि लाखियो।

मिरु बर’ फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि बिथांआबो बाहागो लानानै बर’ फरायसा आफादनि मावथि सोद्रोमाफोरनि सिगांव बर’ हारि आरो ओनसोलफोरखौ जौगाखांनाय लाबोनायाव गोलाव सम खामानि मावबोबाय थानायफोरखौ फोरमायनानै होयो। बिथांआ आलादा राज्यो बड’लेन्ड सोरजिनो थाखाय फैगौ लख सभा बिसायखथिआव एबसुजों हेफाजाब होजानाय बिजाथि उरकाउ गोरा ब्रम्ह आरो प्रदिप कुमार दैमारि बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामनो साफ्रोमखौबो खावलायो।

नेशनेल डेमक्रेटिक प्रन्ट ऑफ बड’लेन्ड (प्रग्रेसिव) आफादनि आफादगिरि धिरेन बर’ बिथांआबो जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बर’ माहारिखौ खौसे जानो खावलायो।

जथुमायाव चक्रधर ब्रम्ह आरो बिथांनि हान्जाजों लिरजानाय “बाहिनिगामि खाम्फा” मुंनि गांसे बिजाबखौबो बेखेवनानै होयो। बे बिजाबखौ बेखेवदोंमोन, साहित्य सभानि बान्था मोनगिरि नबिन माला बर’ बिथांआ।

आफादनि गेवलां जथुमाखौ बान्जायदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सोमदोन गोरा बसुमथारिआ आरो बेखौ बेखेवदोंमोन उदालगुरि फरायसालिमानि गोरायुं ड: लुके दैमारि बिथांआ। जथुमानि रायदाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि समेस्वर औवारि बिथांआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जथुमानि थांखिखौ बेखेवनानै होयो।

बड’ उइमेन जास्तिस फराम एबा आयजो आफादनि गाहाय अनजालि दैमारि, इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि फैगौ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय 5 नं मंगलदै बियाबआव फरायसा आफादजों हेफाजाब होजानाय बिजाथि प्रदिप कुमार दैमारि, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि भरामन बाग्लारि आरो माखासे दैदेनगिरिफोराबो जथुमायाव बाहागो लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

फैगौ बोसोराव उदालगुरि जिल्ला बर’ फरायसा आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय राजु दैमारि बिथांखौ आफादगिरि आरो मिथिंगा नार्जारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायखयो होन्नाबो खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब