Begin typing your search above and press return to search.

बड'लेन्ड आबादारि आफादआ UPPL राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो थांखि लायो

बडलेन्ड आबादारि आफादआ UPPL राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो थांखि लायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 March 2019 10:55 AM GMT

क’कराझार,मार्च 18: फैगौ लख सभा बिसायखथिआव क’कराझार जिल्ला आबादारि आफादआ क’कराझार आरो मंगलदै बियाबनि मासिआव इउनायटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) राजखानि हान्जानि बिजाथि फसंनायखौ हेफाजाब होनो थांखि लायो।

क’कराझार जिल्ला आबादारि आफादआ इउनायटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) नि क’कराझार लख सभा बियाबआव फसंजानाय उरखाव गोरा ब्रम्ह आरो मंगलदै लख सभा बियाबनि थाखाय फसंजानाय प्रदिप कुमार दैमारि बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन।

बर’ आदारि आफादनि सोद्रोमाफोरा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ UPPL नि बिजाथिनो बांसिन भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायहरदों।

“गोरोन्थि बुजिलायनायखौ फोजोबस्रांनो, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव फोथायज्लायनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनो आरो गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय आलादा राज्यो बड’लेन्डनि जेंनाखौ अरायसमनि थाखाय सुस्रांनो, NDFB (P) आरो NDFB बिथांमोनि गोजोन सावरायनायखौ हेफाजाब होनानै जेंनाखौ सुस्रांनानै सा-सान्जा ओनसोलफोरनिफ्राय उदखारिफोरखौ थार लामाजों लाबोनो आरो ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो, आसाम आरो बड’लेन्ड हालामनि ट्रायबेल माहारिनि राव, हारिमु, थुनलाय आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो, मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मोन्थायखौ समानै रैखाथि होनो आरो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै जों जोंनि बिजाथिखौ थिसनगोन” होन्ना बावैसौ सिगां माहारिआरि आफाद दुलाराय बर’ फरायसा आफादआ रोखायै फोरमायनानै होयो।

सोमावसारआरि हान्जाया साफ्रोमबो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायहरदोंदि, जाहाथे रावबो सुबुंफोरा 72 बोसोर उदांस्रि मोन्नायनि उनाव 17थि लख सबा बिसायखथिआव सोरबा रां जाख्लंग्रा आरो हारि सोखावलु बिजाथिखौ हेफाजाब होआ।

“आसाम हादोरसानि बीटीसी ओनसोलाव थानाय ट्रायबेल आरो गुबुन गुबुन ट्रायबेल नङै सुबुंफोरा क’कराझार आरो मंगलदै बियाबफोराव राफोद आरो मोजां सान्नो हानाय राजखान्थिगिरि देरहासारनो हायैनि जाहोनाव थांनाय माखासे बोसोर सिगां गोबां हारिआरि जेंना आरो बायदि बायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जाबोनांबाय” होन्नानैबो बिथांमोनहा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन।

बर’ आदारि आफादआबो क’कराझार आरो मंगलदै लख सभा बियाबफोराव मोजां बिजाथि एबा राजखान्थिगिरिनि गोनांथिखौ मोनदांदों आरो बिथांमोनहा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ UPPL नि बिजाथिनो बांसिन भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायहरदों।

Next Story
गाहाय रादाब