Begin typing your search above and press return to search.

बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट दोलोआ मिरु बिसायखथि आफाद दाफुंबाय

बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट दोलोआ मिरु बिसायखथि आफाद दाफुंबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 March 2019 6:43 AM GMT

क’कराझार,मार्च 14: क’कराझार जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ थानसालिआव बुधबारखालि जथुमा खुंफुंनानै बड’लेन्ड पिपल्स फ्रन्ट राजखान्थि (बिपिएफ) दोलोआ फैगौ लख सभा बिसायखथिखौ नोजोर होनानै मिरु बिसायखथि आफाद एबा Central Election Steering Committee दाफुंबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोनि जथुमायाव दोलोनि गेदेमा दैदेनगिरिफोर नुजाथिदोंमोन आरो बीटीसी खुंथायनि गाहाय एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांआ सामलायदोंमोन।

मिरु बिसायखथिनि मावफुं आफादआव भाउरागुरि गोजौ फरायसालिनि बार्ग गोरायुं किरन बसुमथारि बिथांखौ गाहाय (Chairperson) आरो फकिराग्राम फरायसालिमानि बार्ग गोरायुं आरो बर’ फरायसा आफादनि बार्ग आफादगिरि सनथला बसुमथारि बिथांखौ गाहाय लिंथुमगिरि (Chief Convenor) हिसाबै बिबानाव फसंनानै होयो।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला मोनफ्रोमबो हारिनि एबा जातिनि सुबुंफोरखौ लाफानानै मिरु बिसायखथिनि मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जादों।

जथुमानि उनाव बीटीएफ दोलोनि गाहाय आरो आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुंदोंदि, बिथांनि दोलोआ 5 नं क’कराझार (ट्रायबेल) HPC बियाबनि थाखाय हादोरसानि मंत्री प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांखौ बिजाथि हिसाबै फोसावखानानै होबाय, मोनफ्रोमबो एसेमब्लि बियाबफोराव 20 मार्च अक्ट’निफ्राय बिसायखथि मावफुं आफदखौ दाफुंनाय जागोन होन्नाबो बिथांआ बुङो। क’कराझार बियाबआव गासै मोन 10 खोन्दो थागोन आरो 25 मार्च अक्ट’निफ्राय बिसायखथिनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथिआरि मेल खुंफुंलांगोन होन्ना बिथांआ महिलारिआ बुंबावो।

महिलारि बिथांआ बुङो, गिबियावनो फैगौ 25 मार्च अक्ट’खालि गसाइगांव आव सांग्रांथिआरि जथुमा खुंफुंगोन, जाय जथुमायाव गासै 1 लाख बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन। मंगलदै बियाबआव बिजेपि दोलोनि बिजाथिखौ हेफाजाब होनो थाखाय माजबाद, रौटा आरो अरां ओनसोलफोराव गोख्रों सांग्रांथिआरि मेल एबा Massive Campaign खालामलांगोन होन्ना बिथांआ बुंबावोदि, जेन्नाय देरहानायखौ जेबो साननांगौनि बाथ्रा गैया, बिथांनि दोलोआनो देरहासार जाखागोन।

फारसेथिं बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांआ बुंदोंदि, बिथांखौनो दोलोआ बिजाथि हिसाबै सायख’बाय आरो बिथांआबो दोलोनि थांखि बादियै क’कराझार बियाबआव बिजाथि गसंनो होनायखौ गनायनानै लाबाय। बिथांआ बुंबावदोंदि “ओनसोलनि सुबुंफोरा अ’-बर’ मुंनि आफादजों गोरोन्थि लामाजों दैदेनजादोंमोन आरो बिपिएफ दोलोआ जेन्नो गोनां जादोंमोन, नाथाय दा बेफोरबादि हारिखौ लानानै सोखावलु राजखान्थि गेलेनाया जोबलांबाय”।

गोग्लैसोनाय ट्रायबेल माहारिखौ नोजोर होनानै ब्रम्ह बिथांआ बुङोदि, “मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थागिबि सुबुंफोरा समानै आरो रांखान्थिआरि बिथिंआव जौगालांनांगौ। ट्रायबेल माहारिआ थांनाय बिसायखथिआव हारि सोखावलु गोहोजों दैदेनजादोंमोन, नाथाय दा बिथांमोनहा थार बिजिरनायखौ मोन्नो हासिगोन”।

Next Story
गाहाय रादाब