हरखाब रादाब

बड’लैन्ड दाबिनि जेंनाखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि बर्मायाव सुबुं गौमा

बड’लैन्ड

बर्मा,डिसेम्बर 14: गोबाव सम जालांनाय बड’लैन्ड जेंनानि दाबिखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि बर्मायाव दिनै (सुक्रबार) फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय रोजा रोजा बर’ राज्यो राजाफोरा डिसेम्बर दान्नि गोजांनाय आरो राव, हारि धोरोमखौ नेवसिनानै खौसे जानानै धर्ना होनाय हाबाफारिआ ABSU, NDFB (P) &P JACBM आफादफोर जुथायै बान्जायनायजादों होन्ना मिथिनो मोनो।

बे हाबाफारिआव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि बिथांआ बावैसो सिगां बाराव बिरबायनाय इउ.टी.सी दाफुंनायनि रादाबआ नंखाय आरो 50 बोसोर जालांनाय दाबिजों इउ.टी.सीआ बर’ माहारिखौ गोजोनहोनो हाया आरो गनायनानै लाया होन्ना खौरांगिरिफोरनि मोगा मोगिआव बुङो।

दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआ गोबां राज्यो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै साबायखर होयो। गोदान दिल्लीआ बड’लैन्ड जेंनानि दाबिखै माब्लाबा बावगारनो नागिरो बेनिखायो बे सुबुंगौमाफोरखौ फारि फारि लाबोनाय जादों होन्ना राज्यो राजानो फोरमायथिनानै होयो।

बिथांआ बुङोदि, बड’लैन्डनि अनगायै जेबो नाङा, बड’लैन्डखौ नांगौल’ नाङा नाथाय जेरैखिजाया नांथारगौ होन्ना बुङो। बिथांआ गावनि बेसेनगोसा गोलाव बिबुंथिजों राज्यो राजाफोरखौ गोजांस्रिउहोयो।