Begin typing your search above and press return to search.

बबे जायगानि आवग्रिथायखौ लानानै ST (Other) बिमुंआ गनायथाव?: बिजेएसएम

बबे जायगानि आवग्रिथायखौ लानानै ST (Other) बिमुंआ गनायथाव?: बिजेएसएम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Jan 2019 7:56 AM GMT

क’कराझार,जानुवारि 23: राज्य’ सभानि MP बिस्वजित दैमारि बिथांआ ग्रुप ऑव मिनिस्तार (GoM) एबा आसाम सरकारजों दाफुंजानाय मंत्रीफोरनि आफादनो बिथोन होनायखौ नोजोर होनानै बड’लेन्ड जनजाति सुराक्सा मन्स (बिजेएसएम) आफादआ मंगलबाराव सोंथि सोङोदि, बबे जायगानि आवग्रिथायखौ (Geographical Location) लानानै गोदानै ट्रायबेल गनायथि होनो नागिरनाय सेडियुल ट्रायब (गुबुन) एबा ST(O) आ गनायथाव?

बड’लेन्ड जनजाति सुराक्सा मन्सनि आफादगिरि जनकलाल बसुमथारि बिथांआ बुङोदि, मोन 6 हारिसाफोरनो ट्रायबेल (गुबुन) बिमुंनि गनायथि होनो थाखाय मंत्रीफोरनि दोलोआव राज्य’ सभानि MP बिस्वजित दैमारिनि माखासे बिथोनफोरनि बिलाइखौ आं नुनो मोनदों, जेब्ला सरकारा माबेबा मोनसे हारिनो ट्रायबेल गनायथि होनांगौ जायो अब्ला बिथांमोनहा सरकारि रिजार्वेसनखौबो बिथांमोनो साफ्रोमनोबो होनांगौ जायो।

नोंथांआ थाखानाय ट्रायबेल (Existing ST) आरो गोदान ट्रायबेल (New ST) नि गेजेराव जेबो फाराग खालामनो हानाय नङा। आसाम हादोरसायाव ट्रायबेल (हायेन) आरो ट्रायबेल (हाजो ओनसोल) मोन्नै जायगाफोरखौ नोजोर होनानै मोन्नै रोखोमनि फाराग खालामनाय जादों। दा नोंथाङा गोदाननै ट्रायबेल बिमुं होनो नागिरदों आरो ट्रायबेल (गुबुन) आव दोन्नो नागिरदों, अब्ला जायगा एबा Geographical Location आ बहा?, नोंथांआ जायगाफोरखौ थि खालामनानै होनांगोन, सैथो खोथाया जाबाय ट्रायबेल (गुबुन) मुंनि रावबो हारि गैया, मानोना ST आबो गोग्लैसोनाय हारि आरो SC आबो मोनसे गोग्लैसोनाय हारि, जाय बिथांमोनखौ ST आरो SC आव थिसन्नो हाया बिथांमोनखौ OBC आव खोख्लैनानै दोन्नाय जादों, होन्ना बिथांआ बुङो।

बिथांआ बुंबावोदि, दानि गोदानै ST आव थिसनजानो लागा बिथांमोनहा OBC आव दंखायो आरो बिथांमोनहा गासै 27 जौखोन्दो रिजार्वेसननि खाबुखौ मोनबोगासिनो दंखायो, बेनिथायनो बिथांमोनखौ रावबो ट्रायबेल (गुबुन) आव सोलायनो हाया, आरो बिथांमोनि रिजार्वेसनखौ ट्रायबेल (गुबुन) आव सोलायनो हायो।

“OBC निफ्राय ST आव सोलायनानै OBC नि सुबुंफोरखौ ट्रायबेल माहारिआव सोसन्नो हाया मानोना भारत संबिजिरआव बेफोरबादि लिरनाय गैया” होन्ना बिथां बुंबावो।

“जेब्ला नोंथाआ बबेबा मोनसे हारिनो बबेबा ओनसोलाव ट्रायबेल गनायथि होगोन, अब्ला नोंथांआ भारत संबिजिरनि 330 दफा आरो 332 दफानि आयेन बादियै पारलियामेन्टारि मासि आरो हादोरसानि विधान सभायाव मासि थि खालामनानै होनांगौ जायो, नोंथांआ बिथांमोनखौ नेवसिनानै थाखानाय ट्रायबेल माहारिखौ रैखाथि होनो हाया, अब्ला बेखौ मावफुंनो मानि थाखाय गोनांथि दं”? होन्ना बसुमथारि बिथांआ सोंथि सोङो।

बसुमथारि बिथांआ बुङो, OBC जानानै बिथांमोनहा राजखान्थि बियाब (Constituency) आरो हानि रिजार्वेसन (Land reservation) नि अनगायै मोनफ्रोमबो रिजार्वेसननि मासिखौ आवग्रिनानै दंखायोमोन, MP बिथांआ नाङा फाङा OBC सुबुंफोरखौ ट्रायबेल गनायथि होनो मंत्रीफोरनि दोलोआव बिथोन होदों, बिथांआ बुंबावोदि, गोदानै थिसनजानो लागा OBC सुबुंफोरा सोलोंथाय, हारिमु, रांखान्थि, राव, समाज, आरो राजखान्थि फारफ्रोमबो बिथिंआवनो गोजौ थाखोसिम जौगाखानायखा, अब्ला नोंथांआ माबोरैहाय गोग्लैसोनानै थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोन्थायखौ फोजोबस्रांनानै गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ ट्रायबेल माहारिआव सोसन्नानै होनो नागिरदों? हादोरसायाव थानाय इसेल’ सुबुं सानखो गोनां ट्रायबेल माहारिखौ गादबनानै दोन्नो आरो भारत संबिजिरनि 14, 15(4), 16 आरो 45 दफाफोरनि बेरेखा, ट्रायबेल बिलआ आयेन बेरेखा आरो भारत संबिजिरनि बेरेखा, बिलखौ बोखारफिन्नांगौ होन्ना दाबि दैखाङो।

बिथांआ बुंबावोदि, बिस्वजित दैमारि बिथांआ ट्रायबेल माहारिनि जानानै राज्य’ सभा MP नि मासिआव गाखोलांनानै बिथांआ पारलियामेन्टआव ट्रायबेल बिलनि खोथा बुंनाय लोगो लोगोनो बेरेसो खालामनांगौमोन आरो मिरु सरकारनि ट्रायबेल बिफानजों सावरायनांगौमोन।

“बिजेपि सरकारा थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरखौ अरायनि थाखाय फोजोबस्रांनो खामानि मावदों। बे समाव बे बिलखौ होबथानांगौआ ट्रायबेल MP नि सायाव सोनारगोन आरो गोजौ थाखोआव सहैनायनि सिगां होबथानांगौनि बिबानआबो बिथांनियावनो दं, गोदान ट्रायबेल बिल 2019 आ ट्रायबेल माहारिनि रैखाथिनि थाखाय नङा, नाथाय गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय भट लुबैनानैसो मावफुंदों” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब