Begin typing your search above and press return to search.

बाक्सा जिल्ला कुमारिकातायाव एन्जर बेदरखौ 1 कि:ग्रा आव 200 रांआव फान्नाय जायो

बाक्सा जिल्ला कुमारिकातायाव एन्जर बेदरखौ 1 कि:ग्रा आव 200 रांआव फान्नाय जायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Dec 2018 8:25 AM GMT

बाक्सा/कुमारिकाता: आसामनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर बियाबनि कुमारिकाता गामिनि सुबुंफोरा फोथारनिफ्राय गोथाङै हमनाय आरो फोथैनायनै हमनाय एन्जरखौ बाजाराव बायनाय-फान्नाय आरो संनानै जानाय जायो।

बायनाय-फान्नाय खालामनो थाखाय सावनानै एबा रुनानै बिगुरखौ खुनाय जायो आरो माखासेखौ बिगुर खुनाय जाया, जाहाथे संनानै जानायाव गोथाव मोनजायो। बड’लैन्ड हालामनि कुमारिकाता गामिनि सप्ताहिक बाजाराव दाव बेदर आरो अमा बेदरनिफ्राय एन्जर बेदरा मुंदांखासिन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बायगिरिफोरा एन्जर बेदरखौ गोबां बायो आरो न’फारसे लानानै थाङो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला ओनसोलनि आबादारिफोरा माई आबादखौ नस्थ’ खालामनायनि थाखाय एन्जर हमगिरिफोरखौ हमहोयो आरो एन्जर जानो लुबैसुलाफोरनि गोसोखौ एन्जर हमगिरोफोरा गोसोआव गोजोनग्लायनाय लाबोयो।

मखनो गोनांदि, एन्जर हमनानै फान्नाया आसामनि कुमारिकाता ओन्सोलाव थानाय गरिब थाखोनि सुबुंफोरनि नखराव मोनसे एंगारनो हायै खामानि जानानै दं, जाय खामानिखौ मावनानै नखरनि रांखान्थिआरि बिथिंखौ जौगाखांनाय लाबो आरो जिउ खुनायाव हेफाजाब मोन्नो हायो। गुबैयै एन्जर हमगिरिफोरखौ आसामनि साहा बागानाव खामिन मावगिरि ट्रायबेल आडिबासि सुबुंफोरा मावो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

गोजां बोथोरनि समाव जेब्ला बिथांमोनहा साहा आबादआव खामानि मावखांनानै बाजारनि थाखाय एन्जर हमनो माई दुब्लि दुब्लि एबा फोथाराव औवाजों बानायनाय गर्खा फानजों एन्जरखौ हमो।

हमनानै मोन्नाय एनजर, जायखौ जायोब्ला मिलौलायनाय मोनो बे एन्जखौ 1 किल’ ग्रामाव गासै 200 रांआव फानो, जायनि बेसेना दाव बेदर आरो अमा बेदरफोरजों समान।

आबादारिफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बे बोसोरनिफ्राय ओनसोलाव एन्जर बांनायखौ नुनो मोन्नाय जादों।

एन्जर सानानै बाजाराव फानगिरि साम्बा सरेन बिथांआ बुङोदि “जों फोथाराव एन्जर साग्रा फानजों सायो, मानोना एन्जरा आबादारिफोरनि गोमोन गोमोन माईफोरखौ जायो आरो बासा लानो थाखाय गुदुं खुरनानै हा सिङाव बोलाङो”

गोजां बोथोरनि आबाद दैखांनाय समाव बिथांमोनहा एन्जरखौ हमनो थाखाय औवाजों गर्खा फान बानायो आरो मोनानि समाव नेनानै हमनाय जोयो

बेलासि समाव एन्जर साग्रा फानखौ एन्जर ओंखारग्रा गुदुं सेराव सानानै होयो, जेब्ला एन्जरआ आदार नागिरनो गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारबोयो अब्ला गोदोना एबा उदैआव नांथानानै दावखोनोबो हाया आरो फावसायनोबो हाया जायो, बे समावनो एन्जरखौ हमनाय जायो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला एन्जर सागिरिफोरा हरसे नेनांगौ जायो, जाहाथे गुबुन एन्जर सागिरिफोरा एन्जरखौ मोनग्रोआ। माखासे एन्जरफोरा मासेआव 1 कि:ग्रानिबो बांसिन जायो आरो एन्जर फालांगिरिफोरा हरसेआव 10 निफ्राय 20 कि:ग्रा एन्जर मोन्नो हायो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

बाक्सा

Next Story
गाहाय रादाब