बास्कर नोगोराव सिखाव हमनो हायो आरो पुलिसनो गथायो

बास्कर नोगोराव सिखाव हमनो हायो आरो पुलिसनो गथायो

गुवाहाटी,जुलाइ 2: सनिबारखालि नोगोरमानि गिथा नोगोर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बास्कर नोगोराव सासे सिखावआ उरबेनद्र राम मुंनि मोनसे नखरनि न सिंनि बिसिना सिङाव सिखाव खावनो थाखाय हाबसोना दंमोन। जेब्ला सिखाखौ नुसननानै दावराव दावसि खालामो अब्ला खाथि खालानि नसिफोरा रामनि नआव फैनानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। दायनिगिरिखौ हमो आरो रायजोफोरा इसे बुनानै पुलिसनो गथायो। सिखावखौ राकिबुल हुसेन(19) होन्नानै सिनायथि मोनो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com