Begin typing your search above and press return to search.

बिजेएसएमनि 12 घन्टा आसाम बन्द’ होनायाव क’कराझार, उदालगुरि आरो बंगाइगांव जिल्लाफोराव बन्द’ थाजोबो

बिजेएसएमनि 12 घन्टा आसाम बन्द’ होनायाव क’कराझार, उदालगुरि आरो बंगाइगांव जिल्लाफोराव बन्द’ थाजोबो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Feb 2019 7:34 AM GMT

क’कराझार.फेब्रुवारि 6: मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 खौ गोदानै सोदांनानै ट्रायबेल बिमुं होनो थांखि लानायनिखौ हेंथा खालामनानै बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्च आफादनि 12 धन्टा आसाम बन्द’ फोसावनाया मंगलबारखालि बीटीसी ओनसोलनि क’कराझार आव बन्द’ थाजोबो आरो गोजोनै जोबलाङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बन्द’नि समाव बीटीसी खुंथायनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बन्द’ थाजोबदोंमोन। हाथाय बाजार, गला, बेफार फालांगि, सोलोंथाय फसंथान आरो गारि मटरफोराबो बन्द’ थाजोबदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। सरकारि मावख’फोरावबो सासेबो मावख’नि सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोन्नाय जायोखै। जिल्लानि सिङाव बन्द’नि समाव जेबो जाब्रबथाय सोमजियाखै होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

फारसेथिं बिजेएसएम मावफुं आफादनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांआ बुङोदि, मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानायफोरनो ट्रायबेल (ST) बिमुं होनो थांनाया आयेन बेरेखा आरो बिथांमोनखौ ST नि फारिलाइ आव थिसन्नो थाखाय आयेन बादियै जेबो फोरमान गोया। अहम हारिनि सुबुंफोरा आसाम हादोरसाखौ साग्लोबनाय मोनसे हारि, जाय बिथांमोनहा आसाम हादोरसाखौ खुंबोगासिनो दंमोन। बिथांमोनहा सोलोंथाय आरो रांखान्थिआव जौगाखानायखा। बेनिखायनो बिथांमोनखौ ट्रायबेल (ST) बिमुंनि फारिलाइ आव थिसन्नो थांनाया जोबोद दुखुनांथाव होन्नानै बिथांआ बुंबावोदि, थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरा धर्ना होनानै सोमावसारनायनि अनगायै जेबो राहा गैला। बिथांआ सरकारखौ हुमखि होयोदि, जुदि भारत सरकारआ गावनि थांकि बादियै गोजौ फारसे थाङोब्ला आरो ट्रायबेल (ST) बिलखौ सोदाङोब्ला थाखानाय ट्रायबेल सुबुंफोरा गावनि मोनथायखौ रैखाथि होनो आरो थार बिजिरनाय मोन्नो थाखाय जौसिन बिजिरसालिसिम थांनाय जागोन।

नार्जारि बिथांआ हादोरसानि मोनफ्रोमबो नंगुबै ट्रायबेल (ST) हारि माहारिफोरनि सोलोंथाय मोनथाय, राजखान्थिआरि मोन्थाय, साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय आरो हा-हुनि मोन्थायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय ट्रायबेल (ST) बिल 2019 खौ जेरैखि जाया खौसे जानानै हेंथा होनो आरो होबथायाव हेफाजाब होनो खावलायहरो। बिथांआ बुंबावोदि, आसाम हादोरसायाव थाखानाय ट्रायबेल (ST) सुबुंफोरखौ मिरु सरकार आरो आसाम सरकार मोन्नैबो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों आरो नाख्रेबनो नाजादों।

टंला: मंगलबाराव बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्चनि 12 घन्टा आसाम बन्द’ फोसावनायाव उदालगुरि जिल्लायाव बन्द’ थाजोबो। बन्द’नि समाव मोनफ्रोमबो बेफार फालांगिनि सुबिदा, बेंक आरो हाथाय बाजारफोरजों लोगोसे मटर गारिफोरा बन्द’ थाजोबनायलाय सरासनस्रा जिउ खुंनायाव जेंना लाबोदों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बन्द’नि समाव उदालगुरि जिल्लायावबो जेबो जाब्रबथायफोर जायाखै होन्ना मिथिनो मोनो।

बंगाइगांव: मिरु सरकारनि मावफारिया बादियै आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 खौ गोदानै सोदांनानै ट्रायबेल बिमुं होनो थांखि लानायनिखौ हेंथा खालामनानै जनजाती सुराक्सा मन्च आफादआ मंगलबारखालि आसाम बन्द’ फोसावनायाव बंगाइगांव जिल्ला आरो टाउननि नुथायफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गासै बंगाइगांव जिल्लानि बेफार फालांगि आरो सरकारि गुबुन गुबुन फसंथानफोरा बन्द’ थाजोबदोंमोन। बेजों लोगोसे सरासनस्रा जिउ खुंनायाव एसेब्लाबो जेंना लाबोदोंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जादों।

मखनो गोनादि, दानि मिरु सरकारनि खुंथायाव थानाय NDA सरकारआ आसामनि मोन 6 हारिसाफोर फारियै- मरान, मटक, चुतीया, टाय अहम, कछ राजबंसि आरो आडिवासि सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुंनि गनायथि होनो थांगासिनो दं। मिरु सरकारनि बेबादि हाबाफारि लानायखौ दानि बीटीसी खुंथायनि दैदेनगिरिफोरा हेफाजाब होबोगासिनो दं, जाय हाबाफारिखौ मावोब्ला थाखानाय ट्रायबेल राज्यो राजा एबा सुबुंफोरनि जोबनो गोयै खहा लाबोनो हागौ।

Next Story
गाहाय रादाब