Begin typing your search above and press return to search.

बिटीचीनि EM आ बिटीएडीआव नांगौ जानाय रांखौ हरैनि सरकाखौ दुसिदों

बिटीचीनि EM आ बिटीएडीआव नांगौ जानाय रांखौ हरैनि सरकाखौ दुसिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Oct 2018 11:12 AM GMT

मंगलदै,अक्टबर 15: “बिजेपि सरकारनि “सबका सात सबका विकाच” बिमुंजों बिटीएडी ओनसोलखौ जौगाहोगोन सान्नानै बिपिएफ दोलोआ बिजेपि सरकारजों लोगो जानानै हेफाजाब होदोंमोन, नाथाय मिरु सरकारनि खुंथाय आरो हादोरसा सरकारनि खुंथायाव थानानैब्लाबो बिटीएडी ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय नांगौ जानाय रांखौ गथायाखै, बेयो बिटीएडी ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, अब्लाबो जों दासिमबो आसा खालामदोंदि गोबाव खालामा लासे थाबैनो जाहाथे मोन्नांगौ रांफोरखौ गथायनानै होयो” बे बाथ्राखौ रबिबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मुदयबारिआव जेब्ला बिटिचीनि EM जगदिस सरकारा अन्थाय खाम्पा गाइसंदोंमोन अब्ला बुंदोंमोन।

बिथांआ 100 लाख रांनि मुदयबारिनिफ्राय चापाइ चोक थांनाय लामाखौ फोनांजाबनो थाखाय अन्थाय खाम्पा गायसंनानै बुंबावोदि, बिटीएडी ओनसोलफोराव थानाय सुबुफोरनि थाखाय खामानि मावनायनिफ्राय माब्लाबाबो आखाय दैखाङा।

मख’नो गोनांदि, बावैसो सिगां बिथांआ कालायगांवनि साखाथिआव थानाय बेलटलिआव रुपकनवार गेजेर फरायसालि, हिन्दी गुदि फरायसालि आरो रिपुजि गुदि फरायसालिनि थाखाय बाउनदारि सिमा, आरो गेलेग्रा फोथार जौगाखां होनो थाखाय अन्थाय खाम्पा गाइसंदोंमोन।

बिथांआ बिपिएफ दोलोनि गाहाइ थाखोनि मावथि सोद्रोमाफोरखौबो फैगौ पारलियामेन्टारि आरो पन्चायत बिसायखथिनि थाखाय हान्जाखौ गोख्रों खालामनो खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब