Begin typing your search above and press return to search.

बिटीसी खुंथाया मोनफ्रोमबो गांव पन्चायत सामाबेय समिटीखौ दाफामफिनगोन

बिटीसी खुंथाया मोनफ्रोमबो गांव पन्चायत सामाबेय समिटीखौ दाफामफिनगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Dec 2018 1:52 PM GMT

मंगलदै,डिसेम्बर 17: बीटीएडीनि खुंथायाव थानाय बीटीसी औटनमास काउनचिलनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गांव पन्चायत सामाबेय समिटीखौ दाफामफिन्नो थाखाय साखाफारा। बेफोरनि थाखायनो बीटीएडी ओनसोलफोराव GPSS फसंथानफोरखौ गायसंफिन्नो नोजोर होगासिनो दं। आसाम हादोरसायाव खौसेथि एबा Cooperation नि सोमावसारनाया बार्ग गिबि मनट्री सरत चन्ड्र सिंहा बिथांनि खुंथायाव थानाय समाव गोख्रोङै महर मोनदोंमोन, जायनि थाखाय 1990 माइथायसिम हादोरसायाव GPSS आरो Cooperative Marketing Societies फोरा मोजाङै खुंफुंजादोंमोन। रंगियाआव थानाय APOL आरो सिलघातआव थानाय फाथोनि मिलफोरानो बेनि बिदिन्थि होयो” होन्ना बीटीसी खुंथायनि Cooperation, हान्थामेला आरो हा रैखाथि होनाय बिफान्नि EM जगदिस सरकार बिथांआ बुङो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला कालायगांव आव बावैसो बिथांआ Cooperative Society नि सांग्राथि मेल खुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बिथांआ सुबुंफोरनि गेजेराव बुंथियो।

बे Cooperative Society नि सांग्रांथि मेलखौ बीटीसी खुंथायजों लोगोसे जुथायै सिलपथा आरो भकातपारा GPSS लोगोसे कालायगांव Cooperative Marketing and Processing Society Ltdफोरा खुंफुंदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

“लाइमोनफोरनि साख्रि गोयैखौ नोजोर होनानै आरो Cooperative Society खौ दाफामफिन्नायखौ नोजोर होनानै बीटीसी खुंथायानो गिबिसिन हादोरसायाव लाइमोनफोरनि खाफाल बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। Cooperative Society नि नाजानायाव कालायगांव टाउनाव थाखो थाखो बिलदिंनि (Multi-Storey) बाजारखौबो लुफुंनो आखायाव लाबाय, थांनाय बावैसो सिगां 196 लाख रांनि बिलदिंखौ लुफुंनो थाखाय सिलपटा GPSS नि हायाव अन्थाय खाम्पाखौबो गायसंबाय, आरो बे बाजार एबा Shoping Mall खौ सिलपता GPSS आनो सामलायगोन” होन्ना EM सरकार बिथांआ बुंबावो।

बीटीसी ओनसोलाव गासै मोन 82 GPSS नि माजाव गासै गं मोन 10 GPSS नो रांखौ सेंसन खालामबाय आरो थाव दिहुनग्रा मिल आरो माइरंनि मिलफोरखौ लुफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो GPSS नो 28 लाख रां हरनाय जाबाय बेजों लोगोसे बाख्रि (Godowns), सिमा (Boundary Wall) फोरखौ लुफुंनो थाखाय मोन 60 GPSS फोरनोबो रां हरनाय जाबाय होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बेफोरजों लोगोसे क’कराझार टीतागुरिआव हिन्जावसाफोरनि थाग्रा खुलि लुफुंनो थाखाय टीतीगुरि सामाबेय समिटीनो गासै 188 लाख रांखौबो गथायखाबाय, जायखौ टीतीगुरि सामाबेय समिटीआ सामलायगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

“गुबैयै गामिनि आयजोफोरखौ नोजोर होदों अमा फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, ना फिसिनाय, सि दानाय, बिबार आरो फिथायनि आबाद मावनाय बायदि बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बीटीसीआव थानाय माखासे Cooperative Soceity फोरनोबो रांखौ हरबाय होन्ना बिथांआ मिथिहोबावो।

सरकार बिथांआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो सामाबेय समिटीफोरखौ सानफ्रोमबो हाबा मावनाय आरो रां बाहायनायफोरनि सायाव रिकर्ड एबा रेजिस्ताराव लिरनानै दोन्नो खावलायबावो।

Next Story
गाहाय रादाब