Begin typing your search above and press return to search.

बिसायखथिनि सिगां बिजाथिआ केसफोरखौ फोसावना होनांगौ: बिसायखथि बिफान

बिसायखथिनि सिगां बिजाथिआ केसफोरखौ फोसावना होनांगौ: बिसायखथि बिफान

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Oct 2018 7:20 AM GMT

गोदान दिल्ली,अक्टबर 11: जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बादियै बुधबाराव बिसायखथि बिफिना फोसावोदि, साफ्रोमबो बिसायखथिआव बाहागो लागिरि बिजाथिफोरा गाव गावनि बेरेखायै दाय थानाय एबा केसफोरखौ मेडियानि गेजेरजों बिसायखथिनि सिगां फोसावनानै होनांगौ। आरो केस/रां होनांगौ थानायफोरखौ मेडियानि गेजेरजों बिसायखथिनि सिगां फोसावनो थाखाय बिसायखथि बिफाना नांगौ बादि सुफुं बिलाइफोरखौबो थि खालामखाबाय।

बिजाथि एबा राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि केसफोर एबा जायनि थाखाय साजा होजादोंमोन बेफोरखौ खमैब्लाबो सानथामनि थाखाय गुबुन गुबुन सानाव रादाब बिलाइ आरो टेलिभिसननि गेजेरजों फोसावनानै होनांगौ।

लख सभा, राज्य सभा, बिधान सभा एबा लेजिसलेटिव खाउनसिलनि बिसायखथिफोराव बाहागो लागिरि बिजाथिआ गाव गावनि केसफोरखौ गाव गावनि बियाबाव बयबो मिथिनायनि थाखाय रादाब बिलाइ आरो टि. भिनि गेजेरजों फोसावनानै होनांगौ होन्ना बिसायखथि बिफाना बुंओ, आरो बे मावफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो हादोरसा आरो Union Territories फोरनि Chief Electoral Officers आरो गनायथिजानाय राजखान्थि दोलोफोरखौबो आलादा आलादायै बिथोन हरखाबाय होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

बिसायखथिनि सान्नै सिगां एबा बिजाथिआ Withdraw खालामनायनि सिगां गुबुन गुबुन सानथामनि थाखाय होखानाय Format आव फोसावनानै होनांगौ।

फारसेथिं TV Channel नि गेजेरजों फोसावनाया, बिसायखथि सोलिफुबाय थानाया जोबजासे होखानाय सम बादि 48 घन्टा सोलिबाय थानांगोन होन्ना बिसायखथि बिफाना बुंङो आरो रादाब बिलाइनि गेजेरजों फोसावनाया बयबो नुनाय बादि मोखां बिलाइ (Front page) आवनो फोसावनांगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बिजाथिआ गावनि आरज बिलाइजों लोगोसे गाव गावनि जिल्लानि बिसायखथि अफिसार एबा District Election Officer (DEO) नो रादाब बिलाइआव फोसावनायनि फोरमान बिलाइखौ जमा होनांगोन आरो Representation of the People Act, 1951 नि 78 दफानि आयेन बादियै बिसायखथिनि समाव रां बाहायनायफोरखौबो फारसेनिफ्राय जमा होनांगोन होन्ना Election Commission आ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब