Begin typing your search above and press return to search.

ब्रेकिं: 8 जानुवारिआव आसु आरो सा-सान्जा फरायसा आफादआ आसाम बन्द’ फोसावो

ब्रेकिं: 8 जानुवारिआव आसु आरो सा-सान्जा फरायसा आफादआ आसाम बन्द’ फोसावो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Jan 2019 2:16 PM GMT

गुवाहाटी,जानुवारि 5: नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ नोजोर होनानै दुलाराय आसाम फरायसा आफादजों (AASU) लोगोसे सा-सान्जा फरायसा आफादआबो बिलनि हेंथायै बेरेखा खालामनानै आसाम आरो गासै सा-सान्जा ओनसोलफोराव फैगौ 8 जानुवारिआव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलिसिनि 4 रिंगासिम बन्द’ फोसावो।

हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआ सुक्रबारखालि सिलचर आव फैनानै बुंदोंमोनदि, मिरु सरकारा नोगोरारि बिलखौ लानानै गोजौ फारसे थांगासिनो दं। “आं सानो नोगोरारि बिल 2016 आ पारलियामेन्टनि जथुमायाव थाबैनो सोदांजागोन, सरकारारा आसाम एकर्डनि 6थि दफाखौबो सोदांनो थांगासिनो दं, जाय एकर्डआ 35 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिन्दां जानानै दं, आसामनि समाज, हारिमु, आरो रावफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय लामाया लांदां जाबाय” होन्नानै मोडी बिथांआ सिलचरनि राम नोगोर आव जानाय बिसायखथिनि सांग्रांथि जथुमायाव बुंदोंमोन।

“बिजेपि दोलोआ रोखा फोरमानहोबायदि बिथांमोनहा बांग्लादेसिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं” आसाम फरायसा आफादनि बोसोनगिरि ड: सामुज्जल बाटाछार्य बिथांआ बुङो।

बिथांआ बुङोदि, जायकिजाया बिल, जाय बिलआ आसाम एकर्डनि बेरेका, बेफोर बिलखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लाया”। जयेन पारलियामेन्टारि खमिटिनि गावसोरनि गोसोबादि रिपर्ट होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लाया होन्ना बिथांआ बुंबावो।

फैगौ 7 जानुवारिआवबो गोख्रोङै बिलनि हेंथायो धर्ना होगोन होन्ना बिथांआ मिथिहोबावो।

“जोंहा जेबो राहा गैला, 10 बोसोरनि उनाव जों आसाम बन्द’ खावलायनो गोनां जाबाय” बिथां बाटाचार्यआ बुङो।

नायनो गोनां बाथ्राया जाबाय, फैगौ 8 जानुवारिआव दुलाराय कछ-राजबंसि फरायसा आफादआबो आलादा राज्यो कामातापुर आरो सेडियुल ट्रायबनि बिमुंनि दाबि खालामनानै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिंम 12 घन्टा आसाम बन्द’ फोसावदों। बे समावनो दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो सा-सान्जा फरायसा आफादआबो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 4 बेलासिनि 4 रिंगासिम आसाम आरो सा-सान्जा ओनसोलफोरखौ बन्द’ फोसावो।

फारसेथिं बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाता गोजोन फोथाराव 7, 8 आरो 9 जानुवारिआव सान 3 नि हाबाफारि लानानै खुंफुंजानो लागा दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि 51थि बोसोरारि जुथुमायाव एसेब्लाबो जेंना सोमजिगोन होन्ना गोबां सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों।

Next Story
गाहाय रादाब