Begin typing your search above and press return to search.

भिजेन्दर सिंहआ सोनाब बेंगलनि गिबि मनट्रीखौ स्वापनानि रां बान्थानि बिबांखौ बांहोनो खावलायदों

भिजेन्दर सिंहआ सोनाब बेंगलनि गिबि मनट्रीखौ स्वापनानि रां बान्थानि बिबांखौ बांहोनो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Sep 2018 1:40 PM GMT

गोदान दिल्ली,सेप्ताम्बर 4: बक्सिं गेलेगिरि भिजेन्दर सिंह बिथांआ समबाराव सोनाब बेंगलनि जलपाय गुरिनि हेपथाटलन गेलेगिरि स्वापना बर्मन बिथांनो रांनि बान्थाखौ बारायना होनांगौ होन्ना गिबि मनट्री ममटा बेनारजि बिथांखौ खावलायहरो।

https://twitter.com/boxervijender/status/1036587075074551809

दुखुनांथावदि सोनाब बेंगलनि सरकारा भारनि गिबि हेपथाटलन गेलेगिरि आरो देरहासार जागिरि बिथांनो रांनि बान्था होगोन होन्नाय बादियै 10 लाख रांनि बान्था होदोंमोन नाथाय गुबुन गेलेगिरिफोरनि बान्थाखौ रुजुनानै नायोब्ला 1 जौखोन्दोल’।

रांनि बान्था होनायजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि गिबि मनट्रीआ सरकारि साख्रि होगोन होन्नानैबो जाकार्तायाव देरहासार जाबोनाय स्वापना बर्मन बिथांनो खोथा होदोंमोन।

जलपायगुरि नि हिन्जावसाया गावनि आयथिंआव मोन 12 आसिखौ लानानै सानाय सुनायनि गेजेरजों दुखुनांथावै देरहासार जाबोदोंमोन आरो बुहुमाव जारिमिन दोनबोदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब