गाहाय रादाब

मानास हादोरारि हाग्रामायाव हाबसन्नानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखारनायाव जेंना सोमजिदों

मानास
File Photo

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 8: बाक्सा आरो सिरां जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय मानास हादोरारि हाग्रामायाव हाग्रा होबथाग्रा हान्जा (Eco-Task Force) थिसन्नानै होयैआव हाग्रामानि साखाथि फाखाथि गोबां सुबुंफोरा हाबसन्नानै थाबोगासिनो दं। बेफोरखौ बोखारफिन्नो थाखाय सरकारआ आखायाव लानो गोनां जाफिनदों। जाय खामानिखौ मावफुंनायाव जेंना सोमजिदों।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनैसो सिगां मानास हादोरारि हाग्रामा जाय हाग्रामाखौ मोसानि जायगा होन्ना मिथिनाय जायो, बे हाग्रामाखौ रैखाथि होनो थाखाय हादोरसा हाग्रा बिफानआ मोन 135 Eco-Task Force एबा हाग्रा रैखाथि होग्रा हान्जाफोरखौ थिसननो थांखि लादोंमोन।

हादोरसानि खुंथायाव थानाय हाग्रा बिफानआ बैफोर ECO-Task Force फोरखौ थिसन्नो थाखाय रां थि खालामाखै, बेनि जाहोनखौ दिस्पुर सरकारासो मिथिगौ, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा सिमा बारनानै हाग्रा ओनसोलफोरखौ आवग्रिनानै लाबोनो खाबु मोनबोगासिनो दं। हाग्रा बिफान्नि मावखनिफ्राय मिथिहोयोदि, हाग्रा बिफाना बै जायगाफोरखौ रैखाथि होनो गोसो दं, नाथाय हादोरसा रां बिफानआ नांगौ जानाय रांफोरखौ हराखै।

बे बाथ्राखौ जेब्ला मिरु सरकारा मानास हादोरारि हाग्रामाखौ नोजोर होनानै नायसंङो अब्ला मिथिनो मोनो। बिथांमोनहा फोरमायोदि मानास हाग्रामानि माखासे जायगाफोरखौ हाग्रा रैखाथि हान्जाफोर गोयैनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा गोदानै सिमा बारनानै आवग्रिनानै लाबाय। मिरु सरकारा हाग्रा होबथानाय रिपर्टआव गोदानै सिमा बारनानै आवग्रिनानै थानायफोरखौ मखनानै होदों होन्ना फोरमायो आरो बे रिपर्टखौ मिरु सरकारा UNESCO नि World Heritage Committee (WHC) आव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरो। बे बाथ्राखौ लानानै देग्लायनि मानास हादोरारि हाग्रामानि जथुमायाव सावरायगोन होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जायो।

मखनो गोनांदि, थांनाय 2016 माइथायनि 22 डिसेम्बर दानाव मानास हाग्रामानि साखाथिआव थानाय भुयानपारा गामिखौ बोखारनाय जादोंमोन आरो गासै 1,600 हा बाहागोखौ हाबसन्नानै थानायनिफ्राय लांदां खालामदोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाननि लोरबांथिनि थाखाय बोखारजानाय सुबुंफोरा बैफोर जायगाफोराव हाफोरखौ आवग्रिनानै लाफिनदोंमोन। थांनाय 2017 माइथायनि फेब्रुवारि दानाव हादोरसा हाग्रा बिफानआ 2थि खेबनि थाखाय बैफोर जायगाफोरखौ बोखारनो बिथान हरदोंमोन, नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरा बेखारनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै हाग्रा बिफानआ मावफुंनो हायासै।

International Union for Conservation of Nature हादोरनांआरि हाग्रा रैखाथि आफादआ मिरु सरकारखौ मिथिहोहरदोंदि, जुदि मानास हादोरारि हाग्रामाखौ UNESCO नि World Heritage फारिलाइआव दोन्नो सानदोंब्ला मानास हादोरारि हाग्रामि साखाथि फाखाथि सिमा बारनानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखारनो नांगोन।

मिरु सरकारनि रिपर्टआव फोरमायथिनाय जादोंदि, मानास हादोरारि हाग्रामायाव 2016 माइथायनि उन्निफ्राय गान्डाफोरखौ गावथारनाय एबा बुथारनाय जायाखै, नाथाय थांनाय 2017 माइथायनि जुलाइ दानाव सिरां जिल्लानि पारबारि ओनसोलाव मासे मोसाखौ गावथारनाय जादोंमोन। लोब्बा थानाय गासैबो मैहुरारिफोरखौ थाबैनो खानाय जादों आरो बिजिरसालिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन होन्ना बिथांमोनहा फोरमायबावो।

रिपर्टआव फोरमायबावनाय जादोंदि, मानास हाग्रामाखौ होबथानो थाखाय साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरनि सुबुंफोरखौ लाफानानै गोबां खमिटिबो दाबोनाय जादों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जाबोदों लोगोसे बिथांमोनहा हाग्रामाखौ होबथानायाव गोबां समावनो हेफाजाब होबोदों।