Begin typing your search above and press return to search.

मिजराम बिसायखथि 2018: थांनाय 2 घन्टायाव 15% सुबुंफोरा भट होबाय

मिजराम बिसायखथि 2018: थांनाय 2 घन्टायाव 15% सुबुंफोरा भट होबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Nov 2018 1:05 PM GMT

मिजराम,नवेम्बर 28: मिजराम हादोरसायाव गासै 1,179 भट सोग्रा मिरुफोरनि गेजेराव मोन 47 भट सोग्रा मिरुफोरखौ जेंना गोनां मोनदों आरो माखासे गोबां भट सोग्रा मिरुफोराबो जेंना जानो हागौ होन्ना मिजराम बिसायखथि बिफाना फोरमायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै बिसायखथिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय हादोरसायाव गासै मोन 40 रौनिया हान्जाफोरनि खम्पानिफोरखौ मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरुफोराव दैथायदों होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

मोनफ्रोमबो बियाबफोरा आयजोफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा भट सोग्रा खथा दं, जाय खथाखौ बिबारनि मुं लानानै “डिंगि” होन्नानै बुंनाय जादों। मिजराम हादोरसानि बिसायखथिखौ नोजोर होनानै हादोरसाजों नांजाबनानै थानाय गुबुन हादोरसानि सिमा आरो हादोरनांआरि सिमाफोर फारियै- थ्रिपुरा, आसाम मनिपुर, मयनमार आरो बांग्लादेसनि, सिमाफोरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायैबादि थांनाय रबिबारनिफ्रायनो बन्द’ खालामनानै दोन्नाय जादोंमोन।

गोख्रों रौनिया हान्जाफोरनि दिउटी होनायाव दिनै फुंनिफ्रायनो भट सोगिरिफोरखौ गोलाव साइन जानानै थानायखौ नुनो मोन्नाय जादों। मिजराम हादोरसायाव गासै मोन 40 एसेमब्लि बियाबफोर दं, जेराव दानि कंग्रेज दोलोनि गिबि मनट्री लाल टानहावाला बिथांआ खेबसेयैनो थामथि खेब गिबि मनट्री जानो थाखाय नाजागासिनो दं, नाथाय बिजेपि दोलोआ कंग्रेज दोलोखौ हादोरसानिफ्राय बोखारनो नाजागासिनो दं।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला गासै 7,70,395 भट सोगिरिफोरनि गेजेराव 3,94,897 भट सोगिरिफोरा आयजोफोर आरो गासै 209 बिजाथिफोरा बिसायखथिनि थाखाय मुं थिसनदों बेनिनो सा 15 बिजाथिफोरा आयजोफोर होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। बार्ग गिबि मनट्री आरो बेरेखा दोलो मिज’नेशनेल प्रन्ट (MNF) नि गाहाय जरामटांगा बिथांआ फुंनि 7 रिंगायाव भट सोजेनदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

हादोरनि गाहाय मनट्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआ बिजेपि दोलोनि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय दिनै फुंआव टुयेटारनि गेजेरजों खावलायहरो। बिथांआ बुङोदि-“I request my sisters and brothers of Mizoram, particularly the dynamic youth of the state, to turn out in large numbers and vote,”

Next Story
गाहाय रादाब