Begin typing your search above and press return to search.

मुखिआ ASEB नि बिबानगिरिखौ 31 जुलाइनि सिगां गामिफोराव कारेन्ट हरनो खावलायदों

मुखिआ ASEB नि बिबानगिरिखौ 31 जुलाइनि सिगां गामिफोराव कारेन्ट हरनो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 July 2018 1:56 PM GMT

ककराझार,जुलाइ19: आसामनि गभारनर जगदिस मुखिआ ककराझार आनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोराव थांनानै गामिनि थासारिफोरखौ नायसंनायजों लोगोसे कारेन्ट आरो आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि सुबिदानि जेंना, गोगो दैनि जेंना बायदि बायदिफोरखौ नायसंहैयो लोगोसे बिबानगिरिखौ बिथोन होयो।

गभारनर जगदिस मुखिआ घसकाथा गामिआव थाङो आरो गामिनि कारेन्टनि सुबिदाखौ नायनानै गामिनि सुबुंफोरजों सावरायज्लयो। सोलिफुबाय थानाय सरखारनि माखासे गोनां हाबा मावगासिनो थानायनि सोमोन्दै मुखिआ गामियारिफोरनि सिगांआव फोरमायो। खोला घसकाथा आरो गेजेरनि गामिफोराव दासिमदो कारेन्ट गोयैखौ दुखु फोरमायो आरो थाबैनो 31 जुलाइनि सिगां गामिफोराव कारेन्ट हरनो खावलायो।

गभारनर जगदिस मुखिआ बिफांनि सिङाव गोबां सुबुंफोरनि सिगाङाव मिथिहोयोदि-भारतनि मोनफ्रोमबो गामिफोराव 2018 माइथायनि 31 डिसेम्बरनि सिगां Deen Dayal Upadhaya Ujjal Yojna आरो Prime Minister Ujjal Yojna नि सिङाव कारेन्ट हरजोबगोन। बिथांआ ASEB नि मावखखौ 31 जुलाइनि सिगां खोला घसकाथा आरो गेजेरनि गामिफोराव कारेन्ट हरनो खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब