Begin typing your search above and press return to search.

राज्य’ सभायाव सेडियुल ट्रायब एमेन्डमेन्ट बिलखौ थिसनैआव बर’ दैदेनगिरिफोरा गोजोनग्लायनाय मोनदों

राज्य’ सभायाव सेडियुल ट्रायब एमेन्डमेन्ट बिलखौ थिसनैआव बर’ दैदेनगिरिफोरा गोजोनग्लायनाय मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Feb 2019 8:17 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 14: थांनाय 13 फेब्रुवारि 2019 आव राज्य’ सभानि जोबथा जथुमायाव आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिफोरखौ ट्रायबेलनि फारिलाइआव थिसन्नो थाखाय सेडियुल ट्रायब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ सावरायैआव बर’ हारिनि माहारिआरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्रायबेल आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो गोजोनग्लायनाय मोनदों।

गोबां दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ सुबुं सावस्रि (Social Media) फोरनि गेजेरजों फोरमायनानै बुंदोंदि, बेयो मोनसे देरहासारनायनि आगान, आरो बेखौ फालिनांगौनि गोनांथि गैया, मानोना सरकारा राजखान्थिआरि जाहोननि थाखाय गुबुन मोनसे राहा लानानै गुबुन फारसे आगान सुरबांवनांगौ दं। सेडियुल ट्रायब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 आ राज्य’ सभानि जथुमायाव थिसनजायाखैब्लाबो बीटीसी ओनसोलाव देरहासारनायनि रंजानानै फालिनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्नाय जायाखै।

गुबुन गुबुन ट्रायबेल आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंदि, आसामनि मोन 6 गोजौ थाखोनि आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय गुलाय गुजाय हारिफोरखौ ट्रायबेलनि फारिलाइआव थिसननो नाजानाय सेडियुल ट्रायब ऑर्डार (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 खौ मोनफ्रोमबो ट्रायबेल आफादफोरा गोख्रोङै हेंथा खालामदों आरो इउनावबो सरकारा गावनि राजखान्थिआरि सार्थनि थाखाय फोजोबस्रांनो राहा लायोब्ला खौसेयै गसंथानो खावलायदों।

सेडियुल ट्रायब ऑर्डार (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 नि हेंथा खालामानानै सेडियुल ट्रायब ऑर्डार (एमेन्डमेन्ट) बिल 1950 खौ फोथांना लाखिनो हानायनि थाखाय सोमावसारगिरि साफ्रोमखोबो बार्ग लख सभानि सोद्रोमा सानसुमा कुंगुर बैसोमुथियारि बिथांआ साबायखर जासियो।

फारसेथिं, बड’लेन्ड जनजाती सुराक्सा मन्च आफादआबो बुधबाराव (13 फेब्रुवारि) सेडियुल ट्रायब ऑर्डार (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै 12 घन्टा आसाम बन्द’ फोसावनायखौ राज्य’ सभानि जथुमाया थुंगेनाय लोगो लोगो सानसुनि 1 रिंगायाव बोखांनानै लाफिनो।

मिरु बर’ फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर’ बिथांआबो सेडियुल ट्रायब ऑर्डार (एमेन्डमेन्ट) बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै सोमावसारनायाव गोख्रोङै हेफाजाब होबोनाय मोनफ्रोमबो ट्रायबेल माहारिनि आफाद आरो सुबुंफोरखौ साबायखर जासियो।

Next Story
गाहाय रादाब