Begin typing your search above and press return to search.

सनदेह’ गोनां नोगोरारिफोरा DFO जितेन्ड्र कुमारखौ गाग्लोबदों, सानै जखम

सनदेह’ गोनां नोगोरारिफोरा DFO जितेन्ड्र कुमारखौ गाग्लोबदों, सानै जखम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Jan 2019 7:03 AM GMT

नगांव,जानुवारि 04: ब्रिहस्पथिबाराव नगांव जिल्लानि बुरहाचापरि वईल्डलाइफ सांकसुरिनि बेंन्दोंआव थानाय लाटिमारि दैमानि दिप आव अरन बिफान्नि डिभिजनेल परेस ऑफिसार (DFO) आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सनदेह’ गोनां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गाग्लोबनाया ओनसोलाव सोमोनांहोयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला , गाग्लोबनायाव गंनै मारुटी जिप गारिखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे सानै अरन बिफान्नि सोद्रोमाखौ जखम खालामो।

खौरांआव फोरमायनाय बादिब्ला DFO जितेन्ड्र कुमार आरो बिथांनि हान्जाया हादोरसा सरकारनिफ्राय सिमा बारनानै सरकारनि हायाव हाबसन्नानै थानायफोरखौ बोखारनो बिथोन मोन्नानै ब्रिहस्पथिबारखालि बुरहाचापरि वईल्डलाइफ सांकसुरिआव थानाय दैमानि दिपखौ नायसंनो थांदोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा जायगासिम सहैयो अब्ला बे ओनसोलनि गासै सा 150 सो सुबुंफोरा बिथांमोनि गारिखौ बुख्रेबो आरो अरन बिफान्नि सोद्रोमाफोरखौ जखम खालामो। गाग्लोबग्रा बिथांमोनि गेजेराव आयजोफोर आरो उन्दै उन्दै सुबुंफोरबो दंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोरैनो राजा जोंदोंमोन आरो DFO नि मोनसेबो बाथ्राखौ गनायनानै लायाखैमोन, जाहोनाव बिथांमोनहा DFO आरो गुबुन अरन बिफान्नि सोद्रोमाफोरखौ नांख्रां नारसि खालामनानै गंनै गारिनि दर्जा आरो ग्लासफोरखौ बुफायो।

बे समावनो सानै अरन बिफान्नि सोद्रोमाया DFO खौ माबोरैबा रैखाथि होनो हायो, रैखाथि होनाय समावनो सानै अरन बिफान्नि सोद्रोमाफोरा जखम जानो गोनां जायो।

रुरिया पुलिस थानायाव हरखाब खौरां मोन्नानै जाथायथिलिआव अरन बिफान्नि सोद्रोमाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय हाखु दाखु होसोलाङो आरो गासै सुबुंफोरखौ राखाथि होनानै जाथायखौ कन्ट्रल खालामो होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

DFO जितेन्ड्र कुमार बिथांआ जोंनि खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि, दैमानि दिप आव आयेन बेरेखायै सरकारनि हायाव हाबयन्नानै थाय गासै 100 नखरफोरखौ बोखारनो हादोरसा सरकारआ बिथोन हरदोंमोन”। “बिथांमोनहा आयेन बेरेखायै न’ लुनानै थादों” होन्ना बिथांआ बुंबावो। ब्रिहस्पथिबारनि फुंङाव बिथांमोनहा बेफोर जायगाफोराव आयेन बेरेखायै हाबसन्नानै थानायफोरखौ नायसंनो थांदोंमोन। बे समावनो लामायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ गाग्लोबो आरो गंनै जिफ गारिखौबो बुख्रेबो।

DFO बिथांआ बुंनाय बादिब्ला, बिथांनि AS02V 6866 जिफ गारिखौ बुफायदों आरो बिथांनि सानै सोद्रोमाखौ गाज्रियै जखम खालानमदों। बेफोरबादि हरखाबै गाग्लोबनाय जाथाया आबु बाक्कार सिद्दिक मुंनि सासे मानसिनि दैदेन्नायाव जादों, जाय बिथांआ सांगक्यालागु संग्राम परिसदनि दैदेनगिरि होन्नानै बिथांआ जोंनिसिम मिथिहोबावो। बिथांआ जिरिया पुलिस थानायव बिथांनि बेरेखायै FIR रेजिस्तार खालामो।

Next Story
गाहाय रादाब