Begin typing your search above and press return to search.

सनवालआ गौपुर आरो बुरायघाथ हा खुरखानायखौ नायग्लांहैदों

सनवालआ गौपुर आरो बुरायघाथ हा खुरखानायखौ नायग्लांहैदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 July 2018 10:25 AM GMT

गौपुर,जुलाइ 12: बुधबाराव आसामनि गिबि मनट्री सरबानन्द सनवालआ बिस्वानात जिल्लानि हालेम आरो चात्रां रिभेनिउ चारकोलनि गौपुर आरो बुरायघाथनि दैमाफोरजों खुरखाजानाय जायगाफोरखौ नायग्लांहैदों।

बुराय आरो चात्रां दैमाजों खुरखाजानानै हा आरो धोन खहा जाजानाय सुबुंफोरनो हाजासे सरकारनिफ्राय हेफाजाब हरगोन होन्ना मोनथिहोयो। ‘दै बिफानखौ आं बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथोन होखाबाय’ होन्ना बिथांआ बुंबावो।

बुरायघातनि गुदि फरायसालियाव थानाय दै बानाजों खहा जाजानाय रिलिप बादानि सुबुंफोरजों सनवाला सावरायज्लायो लोगोसे जनसंफारका अभयानजों लोब्बा लानानै बुरनि पाथारनि मडेल आबादारि दिनेस्वर नातखौ लोगोहमो। सनवाला बावैसो दैबानाजों गोजावलांनाय दिपंकर बरा नि बिफा भद्रा बरहा नो 4 लाख रां अनसुंथाय हिसाबै होयो। गिबि मनट्रीजों लोगोसे दै बिफाननि मनट्री केसब महन्त, दानाय लुनायनि मनट्री रनजित दात्ता, गौपुरनि एम.एल.ए उतपल बरा आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनहा हेफाजाब होदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब